Ułatwienia dostępu

Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę”

Celem projektu było wzrost jakości efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zakresie współpracy z pracodawcami.

Programem „Staż w gorącej Hiszpanii szansą na lepszą pracę” zostało objętych 26 osób. Mowa o uczniach z kierunków technik usług fryzjerskich (7 osób), technik informatyk (7 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (6 osób) oraz branżowej szkoły I stopnia na kierunku kierowca mechanik (6 osób) + 2 opiekunów dla 2 ww. grup (po 13 os)

Czytaj dalej

Nowy start

Tytuł projektu: NOWY START

Cel projektu: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dla kogo był projekt?

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałe na obszarze województwa łódzkiego (powiat kutnowski).

Czytaj dalej

Wsparcie społeczno-zawodowe

Tytuł projektu: Wsparcie społeczno-zawodowe

Cel projektu: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dla kogo jest projekt?

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałe na obszarze województwa łódzkiego.

Czytaj dalej

Zawodowcy na 5

Cel główny projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 150 uczniów klas I-IV Technikum i klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia ZDZ w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy a także zaktualizowanie i zwiększenie wiedzy i kompetencji 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych metod nauczania zawodu oraz zwiększenie kompetencji 2 doradców zawodowych, poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w okresie IX.2020-VIII.2023.

Czytaj dalej

Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego

Celem projektu było wzrost jakości efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresatami projektu było 30 uczennic/ uczniów oraz 3 nauczycieli/ nauczycielek przedmiotów zawodowych. 30 uczestników zostanie wyłonionych z klas II ( 8 osób) oraz klas III (22 osoby) (obecnych I II) z Technikum ZDZ w Płocku (T. Usług Fryzjerskich (TUF) – 10 osób z klas III, Technik Informatyk (TI)-6 osób z klas III, 8 osób z klasy II -, oraz T.Żywienia i Usług Gastronomicznych(TŻiUG)- 6 osób z kl III)., których w ramach mobilności wspierać będzie 2 opiekunów/ opiekunek.

Czytaj dalej

Zawodowcy na start IV

 

 

 

Tytuł projektu:„Zawodowcy na start IV”

Celem głównym projektu było :zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 50 uczniów (30 dziewcząt i 20 chłopców) z Technikum oraz Szkoły branżowej I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy – poprzez wdrożenie programu edukacyjnego określonego w związku z Diagnozą potrzeb Szkoły – w okresie X.2019 – IX.2020.

Celem było także aktualizowanie i zwiększenie wiedzy i kompetencji 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych metod nauczania zawodu, poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w okresie X.2019 – IX.2020

Uzyskane efekty:

  • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, motoryzacyjnej
  • nabycie dodatkowych kwalifikacji,
  • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy grupowej, kontakt z klientem itp.),
  • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki
  • uaktualnienie wiedzy nt. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu danego zawodu, które są niezbędne w ułatwieniu wejścia absolwenta na rynek pracy

Całkowita wartość projektu: 391 325,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 313 060,00zł

Grupa docelowa: 50 uczniów/ uczennic (w tym 30K i 20M)z klas I-IV uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich, Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia na kierunku Kierowca-mechanik i Fryzjer z elementami kosmetyczki i grafiki komputerowej a także 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (w tym 1K i 3M).. Uczestnicy zamieszkują/ pracują i/lub uczą się na terenie województwa mazowieckiego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika Projektu

Czytaj dalej