Szansa dla Młodych z POWER-em

Tytuł projektu:  „Szansa dla Młodych z POWER-em !”

Cel główny projektu:

Polepszenie sytuacji na rynku pracy w okresie V.2021-XII.2023 wśród młodych (w wieku do 29 lat) osób z grupy NEET oraz osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu Mazowsza (tj. z Miasta Płocka, powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego).

Całkowita wartość projektu: 880 920,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 742 439,37 zł

Dla kogo jest projekt?

Uczestnikami projektu mogą być:

 1. – 54 osoby z grupy NEET
 2. – 36 osób pracujących tj.:
 •  osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 •  osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
 •  osoby pracujący w ramach umów cywilno-prawnych
 •  tzw. ubodzy pracujący.

Formularz rekrutacyjny do projektu – OSOBY NIEPRACUJĄCE –z grupy NEET

Formularz rekrutacyjny do projektu – OSOBY PRACUJĄCE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODO)

Co oferuje projekt?

 1. Osoby z grupy NEET otrzymają wsparcie w postaci:
 • Określenie indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego
 • Kurs odpowiadający potrzebom Uczestników projektu i/lub
 • Staż trwające minimum 3 miesiące
 1. Osoby pracujące otrzymają wsparcie w postaci:
 • Określenie indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego
 • Kurs odpowiadający potrzebom Uczestników projektu Czytaj dalej

Wsparcie społeczno-zawodowe

Tytuł projektu: Wsparcie społeczno-zawodowe

Cel projektu: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dla kogo jest projekt?

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałe na obszarze województwa łódzkiego

Co oferuje projekt?

Wsparcie obligatoryjne:

 • poradnictwo psychologiczne- 2 godz./osoba,
 • trening kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się -10 godz.
 • poradnictwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania – 2 godz./osoba
 • pośrednictwo pracy – 3 godz./osoba,
 • staż trwający 6 miesięcy.

Czytaj dalej

Zawodowcy na 5.

Cel główny projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 150 uczniów klas I-IV Technikum i klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia ZDZ w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy a także zaktualizowanie i zwiększenie wiedzy i kompetencji 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych metod nauczania zawodu oraz zwiększenie kompetencji 2 doradców zawodowych, poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w okresie IX.2020-VIII.2023.

Planowane efekty:

 • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, motoryzacyjnej
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów oraz kadrę,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych uczniów (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy grupowej, kontakt z klientem itp.),
 • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki
 • uaktualnienie wiedzy wśród nauczycieli nt. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu danego zawodu, które są niezbędne w ułatwieniu wejścia absolwenta na rynek pracy
 • podniesienie wiedzy doradców zawodowych

Całkowita wartość projektu: 1 624 530,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 371 570,00 zł

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

Oświadczenie uczestnika Projektu („RODO”)

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Grupa docelowa: 150 uczniów/ uczennic (w tym 90K i 60M) z klas I-IV uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich z elementami kosmetyki, Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia na kierunku Kierowca-mechanik i Fryzjer z elementami kosmetyczki i grafiki komputerowej a także 5 nauczycieli nauczania zawodowego oraz 2 doradców zawodowych.

Uczestnicy zamieszkują/ pracują i/lub uczą się na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj dalej

Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu

Tytuł projektu: „Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu”

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zdobycie przez 64 osoby, (w tym 39 K i 25 M) wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w Niemczech, gdzie funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego.

Planowane efekty:

 • Efektem działań będzie poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy województwa mazowieckiego i łódzkiego.
 • Projekt uwzględnia potrzeby kształcenia Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu oraz umożliwia poznanie/zaadaptowanie rozwiązań jakie niesie system kształcenia dualnego.
 • Jest inwestycją w kapitał ludzki współfinansowany z EFS (zgodnie z celami POWER).

Całkowita wartość projektu: 439 404,40 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 414 314,41 zł

Grupa docelowa: adresatami projektu są 64 osoby (39K i 25M) dorosłe z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego, będące wyłącznie kandydatami na instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego. Uczestnikami projektu może być 16 osób z branży kosmetycznej 16 osób z branży gastronomicznej, 16 osób z branży motoryzacyjnej/ mechanicznej, 16 osób z branży fryzjerskiej.

Uczestnicy projektu to kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają co najmniej tytuł:
1) mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać albo
2) zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
3) robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
4) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
5) zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie – aktualizacja

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu

Czytaj dalej

Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku!

 

Tytuł projektu: „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest polepszenie sytuacji na rynku pracy wśród osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Całkowita wartość projektu:1 429 872,33 zł  

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 205 096,39 zł

Dla kogo jest projekt?

Uczestnikami projektu może być: 90 osób młodych w wieku 15-29 lat (w tym 54 kobiety i 36 mężczyzn) z terenu subregionu Mazowsza (obszar M. Płock, powiat płocki, powiat sierpecki oraz powiat gostyniński), które na moment zgłoszenia do projektu są osobami pracującymi  i znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie RODO uczestnika projektu
Harmonogram form wsparcia realizowanych w ramach projektu
Harmonogram form wsparcia realizowanych w ramach projektu – aktualizacja


Czytaj dalej

Wsparcie dla osób pozostających bez pracy

 

Tytuł projektu: WSPARCIE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo

Dla kogo jest projekt?

osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące w woj. łódzkim. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy mogą stanowić do 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych wsparciem. Co oferuje projekt?

Wsparcie obligatoryjne:

 • identyfikację potrzeb w tym IPD ( Indywidualny Plan Działania),
 • pośrednictwo pracy,
 • staż trwający 6 miesięcy.

Wsparcie fakultatywne-szkolenie zawodowe podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych z uprawnieniami na wózki jezdniowe lub opiekun osoby starszej, z niepełnosprawnością lub zależnej. Planowane efekty:

wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo, w szczególności osób starszych powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami.Jeśli znasz osobę z niepełnosprawnością powiedz jej o projekcie
Czytaj dalej

Działaj Solidarnie Młody Człowieku!

 

Tytuł projektu: „Działaj Solidarnie Młody Człowieku !”

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zdobycie i udoskonalenie umiejętności społecznych, potwierdzonych certyfikatem, ważnych na rynku pracy. W ramach projektu zaplanowano:

 • szkolenia i warsztaty potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Społecznych, na których nauczysz się: jak doradzać innym, pracy zespołowej, posługiwania się mową ciała, instruowania innych osób, przewodzić innym osobom, kompetencji międzykulturowych, wypracowywać kompromisy, motywować innych, wspierać współpracowników, stosować techniki zadawania pytań, przekazywać informacji o faktach, zwracać się do słuchaczy, przyjmować konstruktywną krytykę, wchodzić w interakcję z innymi osobami oraz przekonywać inne osoby;
 • wspólną organizację i udział w akcjach społecznych;
 • wolontariat;
 • zajęcia uświadamiające;
 • wydarzenia kulturalno – poznawczych (np. kino, muzeum).

 Udział w projekcie pozwoli uczestnikom w sposób aktywny rozwijać ich kompetencje społeczne i wyposaży ich w umiejętności niezbędne na rynku pracy jak i na różnych etapach kariery zawodowej.

Warsztaty kompetencji społecznych  – harmonogram
Warsztaty kompetencji społecznych  – harmonogram – aktualizacja
Warsztaty kompetencji społecznych  – harmonogram – marzec

Warsztaty kompetencji społecznych  –  II Edycja – styczeń

Warsztaty kompetencji społecznych  –  II Edycja – luty 2021

Warsztaty kompetencji społecznych  –  II Edycja – marzec 2021 – aktualizacja

Warsztaty kompetencji społecznych  –  II Edycja – kwiecień -maj 2021

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Czytaj dalej

Kompetencje w Gminie Staroźreby

ytuł projektu: „Kompetencje w Gminie Staroźreby

Cel główny projektu: podniesienie w okresie VII.2020-VI.2022 kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 164 uczniów/uczennic (w tym 93 dziewczynek i 71 chłopców) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Staroźrebach oraz zdobycie/podniesienie kompetencji 10 nauczycieli/ek (w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn) w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb szkoły.

Program rozwojowy ma na celu podniesienie poziomu kompetencji kluczowych poprzez zwiększenie kompetencji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), nauczanie oparte na metodzie eksperymentu oraz indywidualizację pracy z uczniem. Całkowita wartość projektu: 673 988,75 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 539 191,00 zł

Grupa docelowa: 164 uczniów/uczennic klas I-VIII uczących się w Szkole Podstawowej w Staroźrebach (93 dz. i 71chł.) oraz 10 nauczycieli/ek (8 kobiet oraz 2 mężczyzn). Uczestnicy to osoby, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują teren województwa mazowieckiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy – nauczyciele / kadra
Formularz zgłoszeniowy – ucznia
Deklaracja uczestnictwa nauczyciela/kadry w projekcie
Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie
Oświadczenie uczestnika Projektu (kadra)
Oświadczenie uczestnika Projektu (uczniowie)
Czytaj dalej

Projekt Unijny: TRZYDZIEŚCI PLUS

Tytuł projektu: TRZYDZIEŚCI PLUS
 
Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo

Dla kogo jest projekt?

osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące na obszarach słabo zaludnionych woj. łódzkiego /DEGURBA 3/ w powiecie kutnowskim, łęczyckim, łowickim, zgierskim. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy mogą stanowić do 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych wsparciem.

  Co oferuje projekt?
Wsparcie obligatoryjne:

 • identyfikację potrzeb w tym Indywidualny Plan działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • staż trwający 6 miesięcy.

Wsparcie fakultatywne-szkolenie zawodowe podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych z uprawnieniami na wózki jezdniowe,

Czytaj dalej