Ułatwienia dostępu

NOWY START 2

Tytuł projektu: NOWY START 2

Celem głównym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest CEL SZCZEGÓŁOWY EFS+CP4.H.Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie. Projekt ma na celu wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

#FunduszeUE

Grupa docelowa:
osoby bierne zawodowo, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim.

Czytaj dalej

Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli dla przyszłości zgodnie z „Regulacjami Nowego Zielonego Ładu”

Fostering Competences of Students and Teachers for the Future in line with  “New Green Deal Regulations” – GreenAge

Tytuł projektu:  Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli dla przyszłości zgodnie z „Regulacjami Nowego Zielonego Ładu”-  Fostering Competences of Students and Teachers for the Future in line with “New Green Deal Regulations”- Green Age.  Projekt realizowany w partnerstwie firm ZDZ w Płocku, IDEA not-for-profit Sp. z o. o. ,  STUCOM z Hiszpanii, Eu&Pro z Czech oraz VAN z Turcji

Cel projektu: Podniesienie świadomości nauczycieli, doradców zawodowych i przewodników uczniów, którzy są dorosłymi przyszłości, oraz zaangażowanie ich w walkę z kryzysem klimatycznym.

Cele szczegółowe to

  • Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz umiejętności ekologicznych, tak aby mogli oni wspierać uczniów w procesie transformacji w ramach Zielonego Ładu.
  • Wykreowanie liderów wśród grup docelowych, którzy będą bronić zielonej przyszłości
  • Promowanie wśród uczniów postawy przyjaznej środowisku
  • Zwiększenie świadomości nauczycieli, uczniów i rodzin w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu.

Dla kogo jest projekt?

Projekt kierowany jest dla nauczycieli, doradców zawodowych i uczniów.

Czytaj dalej