Ułatwienia dostępu

NOWY START 2

Tytuł projektu: NOWY START 2

Celem głównym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest CEL SZCZEGÓŁOWY EFS+CP4.H.Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie. Projekt ma na celu wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

#FunduszeUE

Grupa docelowa:
osoby bierne zawodowo, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim.

Zadania, działania, które będą realizowane :

Wsparcie obligatoryjne:
• poradnictwo psychologiczne- 2 godz./osoba,
• trening kompetencji i umiejętności społecznych – warsztaty z zakresu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się -10 godz.,
• indywidualizacja wsparcia /Indywidualny Plan Działania lub Indywidualna Ścieżka Reintegracji/- 2 godz./osoba,
• pośrednictwo pracy – 3 godz./osoba,
• staż – 6 miesięcy.

Wsparcie fakultatywne:
• szkolenie zawodowe z zakresu doradca klienta – 152 godz.

W ramach wsparcia skierowanego do osób młodych do 29 roku życia zaplanowano ocenę umiejętności cyfrowych, z wykorzystaniem „Europejskiego narzędzia do oceny poziomu kompetencji cyfrowych” (https://europa.eu/europass/digitalskills/screen/home) oraz w razie potrzeby uzupełnienie poziomu kompetencji.

Efekty, rezultaty projektu:
• wzrost liczby osób, które uzyskały kwalifikacje/kompetencje,
• wzrost liczby osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie,
• wzrost liczby osób poszukujących pracy,
• wzrost liczby osób pracujących, łącznie z prowadzących działalności na własny rachunek.

Dokumenty projektowe

Jeśli znasz osobę z niepełnosprawnością powiedz jej o projekcie

Całkowity koszt projektu: 974 023,80 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 925 322,61 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2024 r.- 28.02.2025 r.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11 POK.103,
tel. 24 254-49-59 kom.728437640 kutno@zdz-plock.com.pl www.zdz-plock.com.pl