Ułatwienia dostępu

O nas

Od ponad 40 lat działamy na rynku usług edukacyjnych. Jesteśmy pozarządową organizacją oświatową, która swoim zasięgiem działania obejmuje przede wszystkim powiaty województwa mazowieckiego: sierpecki, gostyniński, płocki, płoński oraz od listopada 1997r., niektóre powiaty województwa łódzkiego: kutnowski, łęczycki, sieradzki.

Podstawowe kierunki działalności Zakładu to:

 1. Kształcenie w systemie kursowym – kursy kwalifikacyjne, doskonalące, przyuczające do zawodu.
 2. Kształcenie w systemie szkolnym – szkoły dla młodzieży i dorosłych: gimnazjum, licea, technika, szkoły policealne.
 3. Pośrednictwo pracy.
 4. Komisje egzaminacyjne – Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Oddziałowa Komisja Spawalnicza, Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Najważniejsze wydarzenia w historii Zakładu:

 • 22 stycznia 1992 r. – na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Płocku- stowarzyszenie zostało prawomocnie zarejestrowane i wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nazwą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
 • 1 września 1992 r. – powstanie pierwszej szkoły dla młodzieży – Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu krawiec odzieży damskiej lekkiej
 • 6 listopada 1997 r. – rozpoczyna działalność Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie
 • 30 października 1998 r. – powołanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisji Kwalifikacyjnej sprawdzającej i nadającej uprawnienia E i D w zakresie: urządzeń, instalacji i siecią energetycznych
 • 21 lipca 1999 r. – zakup budynku administracyjnego i gruntu w celu budowy własnej bazy lokalowej
 • 21 grudnia 1999 r. – uzyskanie zgody Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej Departamentu Transportu Samochodowego na przeprowadzanie szkoleń dla diagnostów
 • 4 stycznia 2000 r. – upoważnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia kursów dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne
 • czerwiec 2000 r. – otrzymanie certyfikatu na realizację programu Nowe Horyzonty, a tym samym został włączony do ogólnokrajowej sieci Ośrodków  realizujących programy finansowane przez Brytyjski Fundusz Rozwoju Socjalnego
 • 2000 r. – otrzymanie certyfikatu wydanego przez Ministerstwo Gospodarki Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach na prowadzenie kursów oraz wydawania zaświadczeń w zakresie: Wózki jezdniowe z napędem silnikowym
 • 20 grudnia 2000 r. – powstanie Niepublicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kutnie
 • 11 stycznia 2001 r. – powstanie Niepublicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku
 • 18 czerwca 2001 r. – powołanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Państwowych Komisji Egzaminacyjnych, nadających  tytuły robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodach: fryzjer, krawiec, sprzedawca, gastronom, kelner-bufetowy, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni drogowych i kolejowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik urządzeń kolejowych, a od 29 lipca 2002 – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • 10 września 2001 r. – otrzymanie upoważnienia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy do prowadzenia pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • 20 lutego 2004 r. – przyznanie certyfikatu ISO 9001 : 2000 w zakresie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, przyuczających do zawodu, wyuczających zawodu i usług edukacyjnych dla nauczycieli
 • 28 lutego 2004 r. – uroczysteƒ otwarcie nowej bazy lokalowo-dydaktycznej oraz wręczenie certyfikatu ISO 9001-2000
 • 23 sierpnia 2004 r. – upoważnienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie do organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
 • 29 września 2004 r. – przyznanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego decyzja nr 70
 • 19 października 2004 r. – wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne dokonany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • 1 grudnia 2004 r. – wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy
 • 28 grudnia 2004r. zgoda Ministra Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • 28 stycznia 2005 r. – wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 • 4 lutego 2005 r. – podpisane zostało porozumienie z  Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP Centrum Edukacji i Pracy w Płocku w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży, aktywizacji zawodowej i aktywnych metod poszukiwania pracy.
 • 13 kwietnia 2005 r. – wpis do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług szkoleniowych
 • 5 grudnia 2006 r. – przyznanie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Certyfikatu Banku Dobrych Praktyk za realizację projektu „Zwiększ swoje umiejętności komputerowe i poznaj Angielski w biurze”
 • 11 września 2008 r. – potwierdzenie przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, spełnienia wymagań na przeprowadzenie szkoleń w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe do 0,8 m3 klasa trzecia, koparko – ładowarki wszystkie typy klasa trzecia
 • 16 października 2008 r. – Certyfikat Marszałka Województwa Mazowieckiego – Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego
 • 19 marca 2009 r. – przyznanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty akredytacji na szkolenia w zakresie: sprzedawca, nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie, obsługa programów komputerowych oraz stosowanie nowoczesnych technik informatycznych, grafika komputerowa, opieka nad dziećmi i osobami starszymi
 • 11 marca 2010 r. – przyznanie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Płocku certyfikowanego laboratorium ECDL
 • 28 kwietnia 2010 r. przyjęcie w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • 08 czerwca 2011 r. przyjęcie w poczet członków Izby Gospodarczej Regionu Płockiego
 • 25 czerwca 2010 r. – podpisanie umowy na wykonanie inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły ZDZ w Płocku – etap I”
 • 15 lutego 2011 r. – potwierdzenie przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, spełnienia wymagań na przeprowadzenie szkoleń w specjalnościach: ładowarki jednonaczyniowe, walce drogowe, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg
 • 26 kwietnia 2011 r. – potwierdzenie przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, spełnienia wymagań na przeprowadzenie szkoleń w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe klasa druga i pierwsza; spycharki – klasa trzecia
 • 29 lutego 2012 r. – podpisanie umowy na wykonanie inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły ZDZ w Płocku – etap II”
 • 14 marca 2013 r. zawarcie porozumienia z Cechem Rzemiosł Różnych w Płocku w sprawie organizacji kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego
 • 24 czerwca 2013 r. – zakończenie inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły ZDZ w Płock” etap I i II
 • 21 luty 2014 r. – uzyskanie Certyfikatu Mocna Firma Godna Zaufania 2013 r.
 • 27 maj 2015 r. przyznanie wyróżnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie za wieloletnią współpracę i wkład w aktywizację mazowieckiego rynku pracy z okazji 25 rocznicy utworzenia Publicznych Służb Zatrudnienia
 • 03 lipca 2015 r. przyznanie statusu Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS przez Fundację The Language System Polska
 • 12 stycznia 2016 r. powołanie Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Płocku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
 • 20 kwietnia 2016 r. powołanie komisji egzaminacyjnej przez Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe w specjalności prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej
 • 22 kwietnia 2016 r. – przyznanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: przedsiębiorczość, operator koparko-ładowarki, operator koparki jednonaczyniowej
 • 09 września 2016 r. udzielenie akredytacji przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie pomp ciepła
 • 09 września 2016 r. udzielenie akredytacji przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie systemów fotowoltaicznych
 • 08 października 2016 r. rozszerzenie kształcenia w formie studiów podyplomowych na mocy porozumienia z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Lesznie