Ułatwienia dostępu

Studia podyplomowe Płock

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1  zaprasza na następujące kierunki Studiów Podyplomowych:

Administracja i zarządzanie studia 2 semestralne

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania przeznaczone są dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej oraz samorządowej, a także samorządowych jednostek organizacyjnych.

Studia adresowane są także do osób pracujących w korporacjach międzynarodowych, administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania współczesnej administracji

Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – studia 2 semestralne

Studia podyplomowe z zakresu Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania podmiotami leczniczymi.

Umożliwiają nabycie oraz doskonalenie kwalifikacji menedżerskich niezbędnych do tworzenia, administrowania, przekształcania oraz restrukturyzowania jednostek ochrony zdrowia. W szczególności zapraszamy do podjęcia nauki osoby

Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Starszej – Studia 2 semestralne

Studia podyplomowe przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowania i realizacji programu wspierającego i aktywizującego wpływa na jakość życia i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i starszych.

Asystent Rodziny – studia 2 semestralne

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, reprezentujących profesje społeczne (np. psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących podwyższyć i rozszerzyć swoje kwalifikacje o specjalizację asystentury rodzinie.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – studia 2 semestralne

Adresatem studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są zarówno osoby już pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe – studia 2 semestralne

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów z wykształceniem wyższym, do osób posiadających dyplomy ukończenia szkół o profilach medycznych, biochemicznych, prozdrowotnych oraz dla każdej osoby, która interesuje się zdrowym odżywianiem i chce poszerzyć swoją wiedzę w temacie żywienia człowieka.

Doradztwo Zawodowe – studia 3 semestralne

Studia skierowane są do:

  • osób, które ukończyły studia I lub II stopnia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności do nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników systemu oświaty,
  • osób, które ukończyły studia I lub II stopnia i są pracownikami publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy,  

Edukacja dla Bezpieczeństwa – studia 3 semestralne

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, pracowników oświaty – nauczycieli zainteresowanych nauczaniem tego przedmiotu; pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb publicznych, zajmujących się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa szkolnego.

Higiena i Środowisko Człowieka – studia 3 semestralne

Oferta studiów skierowana jest głównie do pracowników związanych z problematyką środowiska człowieka oraz zdrowia publicznego, w szczególności zaś pracowników zajmujących się kontrolą w zakresie poszczególnych dziedzin higieny środowiska.

Studia te mają charakter studiów doskonalących i dostarczają wiedzy i umiejętności w obszarze narażenia ludzi na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w środowisku bytowania i pracy.

Logopedia – studia 4 semestralne

Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne.

Przygotowanie pedagogiczne (dla osób chcących pracować w placówkach oświatowych) zaświadczenie od foniatry lub otolaryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, ukończone studia magisterskie, rozmowa kwalifikacyjna obejmująca badanie artykulacji.

Organizacja i Zarządzanie Oświatą – studia 2 semestralne

Studia adresowane są do osób zamierzających przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników jednostek samorządów terytorialnych i innych osób związanych z edukacją chcących poszerzyć i uaktualnić swoje kompetencje.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 264 22 77, e-mail biuro@zdz-plock.com.pl


Formularz zgłoszeniowy