Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu

Tytuł projektu: „Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu”

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zdobycie przez 64 osoby, (w tym 39 K i 25 M) wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w Niemczech, gdzie funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego.

Planowane efekty:

  • Efektem działań będzie poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy województwa mazowieckiego i łódzkiego.
  • Projekt uwzględnia potrzeby kształcenia Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu oraz umożliwia poznanie/zaadaptowanie rozwiązań jakie niesie system kształcenia dualnego.
  • Jest inwestycją w kapitał ludzki współfinansowany z EFS (zgodnie z celami POWER).

Całkowita wartość projektu: 439 404,40 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 414 314,41 zł

Grupa docelowa: adresatami projektu są 64 osoby (39K i 25M) dorosłe z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego, będące wyłącznie kandydatami na instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego. Uczestnikami projektu może być 16 osób z branży kosmetycznej 16 osób z branży gastronomicznej, 16 osób z branży motoryzacyjnej/ mechanicznej, 16 osób z branży fryzjerskiej.

Uczestnicy projektu to kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają co najmniej tytuł:
1) mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać albo
2) zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
3) robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
4) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
5) zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie – aktualizacja

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu

Kierunki wsparcia:

  • Działania krajowe: organizacja 8 edycji kursów zawodowych na  Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.

Harmonogram kursu „INSTUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” grupa I

Harmonogram kursu „INSTUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” grupa II
Harmonogram kursu „INSTUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” grupa III
Harmonogram kursu „INSTUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” grupa III – aktualizacja
Harmonogram kursu „INSTUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” grupa IV

Harmonogram kursu „INSTUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” grupa V

Harmonogram kursu „INSTUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” grupa VI – aktualizacja

Harmonogram kursu „INSTUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” grupa VII – od 18.10.2021 r. – aktualizacja

Harmonogram kursu „INSTUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU” grupa VIII

  • Działania ponadnarodowe: osiem 5-ciodniowych wyjazdów do Niemiec mających formę obserwacji uczestniczącej realizowanej w przedsiębiorstwach prowadzących kształcenie dualne w miejscu pracy.

Wykaz przedsiębiorstw w których odbywają się wizytacje-1

Wykaz przedsiębiorstw w których odbywają się wizytacje – 2

Wykaz przedsiębiorstw w których odbywają się wizytacje – 3 -aktualizacja

Wykaz przedsiębiorstw w których odbywają się wizytacje – 4

Wykaz przedsiębiorstw w których odbywają się staże – 5, 6 – aktualizacja

Wykaz przedsiębiorstw gdzie odbywają się wizytacje – 7 – branża mechaniczna

Wsparcie dodatkowe: w ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie: kurs, materiały szkoleniowe, podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie  Okres realizacji: 02.09.2019 r. – 31.12.2021 r

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 515 535 047, (24) 264 22 77 biuro@zdz-plock.com.pl
www.zdz-plock.com.pl

Partner projektu:
Vitalis GmbH
Gut Wehlitz 1
04435 Schkeuditz
tel. 4934204774000 leonardo1@gut-wehlitz.de
www.gut-wehlitz.de