Ułatwienia dostępu

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoły branżowe I stopnia obowiązuje w polskim systemie oświaty od 1 września 2017 roku, zastępując tym samym wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku posiada różnorodną ofertę Szkół branżowych I stopnia, która skierowana jest do absolwentów szkoły podstawowej. 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Proponujemy naukę w następujących zawodach: 

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymując tym samym wykształcenie zasadnicze branżowe.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia  absolwent może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i po jej ukończeniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości.  

Niezbędne dokumenty: Podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia – pobierz