Rozeznanie cenowe nr ROZ/1/PN31/2021 z dnia 15.09.2021r

ZAPYTANIE CENOWE nr ROZ/1/PN31/2021 z dnia 15.09.2021r. kosztu usługi obejmującej dostarczenia posiłku obiadowego podczas zajęć dodatkowych w ramach projektu  „Kompetencje w Gminie Staroźreby”

Rodzaj i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie ciepłego poczęstunku w ramach projektu „Kompetencje w Gminie Staroźreby” dla 164 uczniów i uczennic klas I-VIII oraz 10 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Staroźrebach.

Przewidywana – maksymalna ilość posiłków (szt.) liczona na każdego uczestnika to 840 sztuk.

Pełna treść zapytania

Formularz oferty cenowej


 

Unieważnienie

Dot. postępowania pn. Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku w celu prowadzenia bieżącej działalności placówki.

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, informuje, iż ww. postępowanie zostaje unieważnione – nie zł0żone żadnej oferty.

Treść unieważnienia

Remont pomieszczeń w budynku ZDZ w Płocku – zamówienie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1; 09-402 Płock zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.
Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Płocku w celu prowadzenia bieżącej działalności placówki.”

Zapytanie ofertowe nr Cat/1/PN34/2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę cateringową” w celu realizacji Projektu pn. „Zawodowcy na 5.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Pełna treść oferty

Formularz oferty cenowej

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Wzór umowy dot. zapytania ofertowego nr Cat/1/PN34/2021

 

Zapytanie ofertowe nr Cat/1/PN29/2021

Zapytanie ofertowe nr Cat/1/PN29/2021

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę cateringową” w celu realizacji Projektu pn. „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku   pracy -projekty  konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść oferty