Zapytanie ofertowe nr Cat/1/PN34/2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę cateringową” w celu realizacji Projektu pn. „Zawodowcy na 5.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Pełna treść oferty

Formularz oferty cenowej

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Wzór umowy dot. zapytania ofertowego nr Cat/1/PN34/2021

 

Zapytanie ofertowe nr Cat/1/PN29/2021

Zapytanie ofertowe nr Cat/1/PN29/2021

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę cateringową” w celu realizacji Projektu pn. „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku   pracy -projekty  konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść oferty