Ułatwienia dostępu

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern drogowych, kolejowych)

Cel kursu:
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych są określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. Nr 181, poz.1335). Celem szkolenia jest również przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Tematyka:
zagadnienia podstawowe, ogólne wiadomości o właściwościach materiałów wg ADR/RID; informacje szczegółowe o materiałach niebezpiecznych przewożonych w zbiornikach transportowych; dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi; konstrukcja zbiorników transportowych; konstrukcja i wymagania dotyczące sprzętu zbiorników transportowych; opis i oznakowanie zbiorników transp.; ogólne zalecenia BHP i p.poż., ochrona środowiska i udzielanie pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne.

Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, 1 miesiąc praktyki przy napełnianiu