Ułatwienia dostępu

Zawodowcy na start IV

 

 

 

Tytuł projektu:„Zawodowcy na start IV”

Celem głównym projektu było :zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 50 uczniów (30 dziewcząt i 20 chłopców) z Technikum oraz Szkoły branżowej I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy – poprzez wdrożenie programu edukacyjnego określonego w związku z Diagnozą potrzeb Szkoły – w okresie X.2019 – IX.2020.

Celem było także aktualizowanie i zwiększenie wiedzy i kompetencji 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych metod nauczania zawodu, poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w okresie X.2019 – IX.2020

Uzyskane efekty:

 • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, motoryzacyjnej
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy grupowej, kontakt z klientem itp.),
 • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki
 • uaktualnienie wiedzy nt. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu danego zawodu, które są niezbędne w ułatwieniu wejścia absolwenta na rynek pracy

Całkowita wartość projektu: 391 325,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 313 060,00zł

Grupa docelowa: 50 uczniów/ uczennic (w tym 30K i 20M)z klas I-IV uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich, Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia na kierunku Kierowca-mechanik i Fryzjer z elementami kosmetyczki i grafiki komputerowej a także 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (w tym 1K i 3M).. Uczestnicy zamieszkują/ pracują i/lub uczą się na terenie województwa mazowieckiego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika Projektu

Czytaj dalej

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Tytuł projektu: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Celem projektu było:

zwiększenie liczby trwałych, nowo powstałych przedsiębiorstw (start-upów)

Dla kogo był projekt?

 • osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

Co oferował projekt?

 • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe w wysokości 22 500,00 zł  (10 miesięcy x 2 250,00 zł)

Zalanowane efekty:
utworzenie 32 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
Czytaj dalej

Najlepsza Edukacja Efektem Treningu

 

Tytuł projektu:Najlepsza Edukacja Efektem Treningu

Celem głównym projektu było:  aktywizacja zawodowa oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności wśród 10 absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Płocka, które są osobami młodymi w wieku 15-29 lat, tzw. młodzieży NEET z terenu Mazowsza poprzez wdrożenie w okresie IX.2019-V.2020 indywidualnego i kompleksowego programu wsparcia zawodowo – edukacyjnego przyczyniającego się do zatrudnienia.

Planowane efekty:

 • Efektem działań będzie poprawa sytuacji Uczestników i Uczestniczek projektu na rynku pracy dzięki wzmocnieniu kompetencji społecznych, umiejętności praktycznych oraz nabyciu doświadczenia zawodowego w formie staży/praktyk w firmach;
 • Efektem będzie zwiększenie szans na zatrudnienie Uczestników / Uczestniczki projektu przez pracodawców lokalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu: 173 135,38 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 145 918,49 zł

Grupa docelowa:Uczestnikami projektu było 10 osób (w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn), które w ciągu ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do projektu opuściły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku

Kierunki wsparcia w ramach projektu:

 • identyfikacja potrzeb;
 • pośrednictwo pracy;
 • wsparcie psychologiczno – doradcze;
 • wsparcie szkoleniowe:

– kurs komputerowy „ECDL BASE”
– szkolenia „energetyczne”

 • płatne 3 miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe).

Czytaj dalej

Działaj Solidarnie Młody Człowieku!

 

Tytuł projektu: „Działaj Solidarnie Młody Człowieku !”

Cel główny projektu: Celem głównym projektu było zdobycie i udoskonalenie umiejętności społecznych, potwierdzonych certyfikatem, ważnych na rynku pracy. W ramach projektu zaplanowano:

 • szkolenia i warsztaty potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Społecznych, na których nauczysz się: jak doradzać innym, pracy zespołowej, posługiwania się mową ciała, instruowania innych osób, przewodzić innym osobom, kompetencji międzykulturowych, wypracowywać kompromisy, motywować innych, wspierać współpracowników, stosować techniki zadawania pytań, przekazywać informacji o faktach, zwracać się do słuchaczy, przyjmować konstruktywną krytykę, wchodzić w interakcję z innymi osobami oraz przekonywać inne osoby;
 • wspólną organizację i udział w akcjach społecznych;
 • wolontariat;
 • zajęcia uświadamiające;
 • wydarzenia kulturalno – poznawczych (np. kino, muzeum).

 Udział w projekcie pozwolił uczestnikom w sposób aktywny rozwijać ich kompetencje społeczne i wyposaży ich w umiejętności niezbędne na rynku pracy jak i na różnych etapach kariery zawodowej.

Warsztaty kompetencji społecznych  – harmonogram
Warsztaty kompetencji społecznych  – harmonogram – aktualizacja
Warsztaty kompetencji społecznych  – harmonogram – marzec

Warsztaty kompetencji społecznych  –  II Edycja – styczeń

Warsztaty kompetencji społecznych  –  II Edycja – luty 2021

Warsztaty kompetencji społecznych  –  II Edycja – marzec 2021 – aktualizacja

Warsztaty kompetencji społecznych  –  II Edycja – kwiecień -maj 2021

Udział w projekcie był bezpłatny!
Czytaj dalej

Kompetencje w Gminie Staroźreby

Tytuł projektu: „Kompetencje w Gminie Staroźreby”

Cel główny projektu: podniesienie w okresie VII.2020-VI.2022 kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 164 uczniów/uczennic (w tym 93 dziewczynek i 71 chłopców) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Staroźrebach oraz zdobycie/podniesienie kompetencji 10 nauczycieli/ek (w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn) w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb szkoły.

Czytaj dalej

Absolwenci do dzieła!

Tytuł projektu:Absolwenci do dzieła!

Cel głównym projektu było: aktywizacja zawodowa oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności wśród 10 osób młodych w wieku 15-29lat, tzw. młodzieży NEET z terenu Mazowsza poprzez wdrożenie w okresie IX.2019-V.2020 indywidualnego i kompleksowego programu wsparcia zawodowo – edukacyjnego przyczyniającego się do zatrudnienia.

Planowane efekty:

 • Efektem działań będzie poprawa sytuacji Uczestników i Uczestniczek projektu na rynku pracy dzięki wzmocnieniu kompetencji społecznych, umiejętności praktycznych oraz nabyciu doświadczenia zawodowego w formie staży/praktyk w firmach;
 • Efektem będzie zwiększenie szans na zatrudnienie Uczestników / Uczestniczki projektu przez pracodawców lokalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu: 173 135,38 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 145 918,49 zł
Czytaj dalej