Ułatwienia dostępu

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/PN34/2023 z dnia 06.03.2023r.

Przedmiotem niniejszego rozeznania jest przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B” dla 12 osób.

Rozeznanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Zawodowcy na 5.” nr: RPMA.10.03.01-14-d979/20, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 2014-2020

Czytaj dalej