Ochrona danych osobowych w ZDZ Płock
Zasady przetwarzania danych osobowych w ZDZ Płock
 
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

 
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, NIP 774-10-79-234 , stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025475, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Administrator).

 
Dane kontaktowe

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; lub pisemnie na adres siedziby ZDZ Płock wskazany powyżej.

 
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  1. Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej Polityce Bezpieczeństwa.
  2. Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.
  3. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą.
 
Pana/Pani dane mogą być przetwarzane: Podstawa przetwarzania:
1. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na kursy i do szkół udzielona zgoda, niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług edukacyjnych (art. 6 ust. 1 a, f RODO)
2. w celu realizacji usług edukacyjnych niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług edukacyjnych (art. 6 ust. 1 b, f RODO)
3. w celu świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest realizacja usług w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej (art. 6 ust. 1 f RODO)
4. w celu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kooperacji w ramach realizacji zadań statutowych udzielona zgoda, niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest realizacja celów statutowych (art. 6 ust. 1 a, f RODO)
5. w celu zatrudnienia niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)
6. w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 f RODO)
7. w celu badania satysfakcji klientów niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 f RODO)
8. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 f RODO)
 
Okres, przez który dane będą przechowywane
  1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji procesu nauczania oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem.
  2. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.
 
 
Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

 
Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 
Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  4. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl