Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz rodków budetu pastwa.

W dniu 20.09.2005 r. Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku podpisa z Jednostk Wdraajc Wojewódzkim Urzdem Pracy w odzi umow na realizacj projektu "Twoje umiejtnoci komputerowe - kluczem do sukcesu". Projekt by skierowany do pracujcych osób dorosych wykonujcych prac na podstawie stosunku pracy, stosunku subowego oraz umow o prac nakadcz zgaszajcych z wasnej inicjatywy ch podwyszenia i dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy). Projekt wyoniony w drodze konkursu otwartego nr ZPORR/KO/2.1/11/2004  ogoszonego przez Wojewódzki Urzd Pracy w odzi, wspófinansowany przez Uni Europejsk z  Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz przez budet pastwa. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Dziaanie 2.1 Rozwój umiejtnoci powizany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moliwoci ksztacenia ustawicznego.

Celem projektu byo podniesienie kwalifikacji zawodowych pracujcych osób dorosych zgaszajcych z wasnej inicjatywy ch podwyszenia i dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy /poza godzinami pracy/ z wyksztaceniem co najmniej gimnazjalnym lub podstawowym, zamieszkaych w powiecie kutnowskim i czyckim.

Rekrutacj przeprowadzono zgodnie z obowizujcym regulaminem. Przez cay okres szkolenia trwaa promocja i upowszechnianie projektu w mediach lokalnych oraz poprzez ulotki, plakaty oraz serwis internetowy na naszych stronach www. Akcja promocyjna spotkaa si z duym odzewem, dziki czemu rekrutacja do projektu przebiegaa w sposób prawidowy i sprawny.
    
Beneficjenci Ostateczni uczestniczcy  bezpatnie w poszczególnych edycjach szkoleniowych to osoby zamieszkujce tereny wiejskie – ogóem 45 osób (w tym: 36 kobiet), natomiast osoby zamieszkujce tereny miejskie – ogóem 108 osób (w tym: 77 kobiet ). Zdecydowanie wikszym zainteresowaniem cieszyo si szkolenie wród kobiet, spoecznoci zamieszkaej tereny miejskie powiatu kutnowskiego.
    
W pierwszej kolejnoci zakwalifikowano osoby zatrudnione w maych firmach handlowych i biurach rachunkowych. Przeprowadzono 3 edycje szkoleniowe po trzy moduy 60 godzinne w kadej .Kady z Beneficjentów Ostatecznych mia moliwo wyboru jednego moduu. Dodatkowo kada z grup szkoleniowych skorzystaa z 5 godz. spotka integracyjno - terapeutycznych z psychologiem. Celem tych spotka byo zintegrowanie grupy, podwyszenie samooceny i przygotowanie do wspópracy. Podczas realizacji projektu osignito nastpujce „mikkie” rezultaty: poczucie osobistej satysfakcji zawodowej, rozwinicie umiejtnoci komunikacyjnych, zaspokojenie indywidualnych potrzeb zawodowych, wzrost osobistych i zawodowych aspiracji, zwikszenie wiary we wasne siy, przydatno szkolenia w miejscu pracy. Beneficjenci Ostateczni w przyjaznej atmosferze i klimacie zachcajcym do zdobywania wiedzy i umiejtnoci motywowani byli do twórczego i innowacyjnego wysiku na coraz wyszym poziomie.
     
Uczestnikom szkolenia  zrefundowalimy koszty przejazdu, koszt opieki nad osobami zalenymi oraz zapewnilimy poczstunek .
     
W szkoleniach  uczestniczyy cznie 153  osoby. Wyniki ankiet wiadcz o tym, i szkolenia  speniy ich oczekiwania w zakresie przyswojonej wiedzy, zdobytych umiejtnoci oraz zastosowania ich w praktyce. Suchacze pragn kontynuowa swój rozwój poprzez uczestnictwo w podobnych szkoleniach, std te zasadne jest  aplikowanie o rodki pomocowe Unii Europejskiej.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl