Jak interweniowa skutecznie w sytuacjach zagroe kryzysowych u dzieci i modziey? Zadanie wspófinansowane jest ze rodków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej  w ramach Rzdowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku, ul. Uaska 1, tel. 024 262 87 38 realizowa zadanie Jak interweniowa skutecznie w sytuacjach zagroe kryzysowych u dzieci i modziey? wspófinansowanego ze rodków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej w ramach Rzdowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem przedsiwzicia byo podniesienie skutecznoci dziaa grup zawodowych podejmujcych interwencj kryzysow w rodowiskach dzieci i modziey oraz zwikszenie spoecznego zaangaowania w spraw przeciwdziaania zagroeniom samobójczym. Cel ten zosta zrealizowany poprzez zorganizowanie specjalistycznego szkolenia w zakresie profesjonalnego pomagania w sytuacji kryzysu oraz sposobów i metod pracy z osob zagroon samobójstwem. Zadaniem objto 25-osobow grup, w skad której weszli: psycholodzy, pedagodzy szkolni  oraz pracownicy socjalni (po jednej osobie z kadej instytucji) z miast i powiatów: pockiego, gostyniskiego, sierpeckiego, nowodworskiego, sochaczewskiego, poskiego, kutnowskiego i czyckiego.

Szkolenie odbyo si 17, 18, 19 i 20 grudnia 2007 r. w siedzibie ZDZ w Pocku, ul. Uaska 1, Zajcia prowadzili trenerzy z praktyk psychologiczn i edukacj w zakresie interwencji kryzysowej  i psychotraumatologii, czonkowie Sekcji Naukowej Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestnicy otrzymali materiay szkoleniowe oraz zawiadczenie o ukoczeniu kursu.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl