Ułatwienia dostępu

Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia z ochroną imprez masowych

Warunki uczestnictwa w kursie
– ukończone 21 lat
– zaświadczenie o niekaralności
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu pracownika ochrony

Egzamin
Osoby ubiegające się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego  stopnia, składają egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez  Komendanta wojewódzkiego Policji. Komendant  powołuje komisję i organizuje egzamin nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, powiadamiając o jego terminie i miejscu Komendanta Głównego Policji.
W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż trzech,  w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelec-twa,
2) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony spośród oficerów komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
3) przedstawiciel prokuratora wojewódzkiego,
4) dwaj przedstawiciele wojewody, w tym jeden lekarz,
5) rzeczoznawca systemów zabezpieczających.

Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.