Zapytanie ofertowe nr Cat/1/PN34/2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę cateringową” w celu realizacji Projektu pn. „Zawodowcy na 5.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Pełna treść oferty

Formularz oferty cenowej

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Wzór umowy dot. zapytania ofertowego nr Cat/1/PN34/2021