Zapytanie ofertowe nr 1/PN34/2022 z dnia 4 maja 2022

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Płocku kursu „Prawo jazdy kat. B” dla uczestników projektu  „Zawodowcy na 5.” (nr: RPMA.10.03.01-14-d979/20), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów2014-2020.

Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań osobowych i kapitałowych