ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PN29/2022 z dnia 21.04.2022

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Płocku 240 godzinnego kursu „Spawanie metodą TIG 141 dla uczestników projektu  „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” (nr: POWR.01.02.01-14-0052/19), który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  2014-2020. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań osobowych i kapitałowych