Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr Cat/1/PN29/2021

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, zaprasza do złożenia oferty na: „Usługę cateringową” w celu realizacji Projektu pn. „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku   pracy -projekty  konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść oferty