Ułatwienia dostępu

Żuraw samojezdny

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskania uprawnienia w zakresie obsługi żurawi samojezdnych

Kurs trwa 30 godzin

Tematyka kursu:

Wiadomości ogólne o żurawiach samojezdnych

Budowa żurawi samojezdnych

Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

Obsługa żurawi samojezdnych

Wiadomości o dozorze technicznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia praktyczne