terapeuta zajęciowy

cykl kształcenia 2 semestry (szkoła policealna)

Cykl kształcenia w trybie:

  • dzienna
  • stacjonarna

Czas trwania nauki:

  • 1 rok 

Opis zawodu:

  • Terapeuta zajęciowy to osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1.  nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
2. rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
3. planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
4. organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5. dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Przedmioty realizowane w szkole:

  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Język obcy w terapii zajęciowej
  • Podstawy psychologii i pedagogiki
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Podstawy terapii zajęciowe

Kwalifikacje zawodowe:

  • Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, szpitalach i dziennych oddziałach Psychiatrycznych, Zakładach Aktywności Zawodowej, placówkach rehabilitacji, świetlicach terapeutycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, klubach seniora oraz innych placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej.