technik bhp

cykl kształcenia 3 semestry (szkoła policealna)

Cykl kształcenia w trybie:

 • zaocznym

Czas trwania nauki:

 • 1,5  roku

Opis zawodu:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 2. rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 3. współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 4. organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Kwalifikacje zawodowe:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.