opiekun medyczny

cykl kształcenia 2 semestry (szkoła policealna)

Cykl kształcenia w trybie:

 • stacjonarne
 • zaoczne

Czas trwania nauki:

 • 1 rok 

Opis zawodu:

 • Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
 • Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem. Pracując z osobą chorą i niesamodzielną ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. rozpoznania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio–psycho-społecznych;
 3. asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonania zabiegów pielęgnacyjnych;
 4. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonania zabiegów;
 5. podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Przedmioty realizowane w szkole:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • język obcy zawodowy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Kwalifikacje zawodowe otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacje zawodowe:

 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej