Branżowa Szkoła I Stopnia – Sprzedawca

Cykl kształcenia w trybie:

  •  dziennym

Czas trwania nauki:

  • 3 lata

Opis stanowiska:

  • Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w magazynach hurtowni). Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową. Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach. Do jego zadań zawodowych należy również przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie.
  • Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych oraz rozliczanie i zabezpieczanie utargu. Praca w handlu charakteryzuje się stałym kontaktem z klientem oraz koniecznością wykonywania różnorodnych czynności w niewielkim odstępie czasu, a nawet jednocześnie (przyjmowanie, układanie i pakowanie towarów, udzielanie informacji, wykonywanie czynności obliczeniowo-rachunkowych itp.).

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

2.  przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

Przedmioty realizowane w szkole:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy handlu
  • Organizowanie sprzedaży
  • Sprzedaż towarów

Zdobyte kwalifikacje zawodowe:

  • Prowadzenie sprzedaży

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności handlowej.