kierowca – mechanik

Cykl kształcenia w trybie:

 •  dziennym

Czas trwania nauki:

 • 3 lata

Opis stanowiska:

 • Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;

2. oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;

3. wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

4. wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

Przedmioty realizowane w szkole:

 • Bezpieczeństwo pracy
 • Technologia mechaniczna
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
 • Język obcy zawodowy

Zdobyte kwalifikacje zawodowe: 

 • Eksploatacja środków transportu drogowego

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji  Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.