ROZEZNANIE CENOWE NR DOP/KOSM/1/PN34/2021 z dnia 24.09.2021

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawa nowego, nieużywanego sprzętu do pracowni kosmetycznej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Zawodowcy na 5.”, nr: RPMA.10.03.01-14- b906/18 –projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Pełna treść rozeznania

Formularz ofertowy – załącznik 1a.