Ułatwienia dostępu

Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG

Cel kursu

Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania po­jazdów samochodowych gazem skroplonym, zwanych dalej zbiornikami LPG, z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie napełniania i bezpiecznej eksploatacji zbiorników LPG. Celem szkolenia jest również przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwali­fikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpo­wiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Tematyka

Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów, Gazy stosowane do napędu pojazdów, Instalacje zasilania pojazdów samochodowych. Osprzęt zbiorników LPG. Budowa zbiorników LPG. Oznakowanie zbiorników LPG. Warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem. Czynności robocze i kontrolne. Napełnianie zbiorników LPG. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym. Przepisy bhp i ppoż.

Wymagania

Wykształcenie min. podstawowe(po 8 klasach) lub gimnazjalne


Kurs – tankowanie LPG

LPG to gaz skroplony, którym napełnia się zbiorniki pojazdów samochodowych. Osoba zajmująca się tankowaniem musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, które uzyska po przystąpieniu do kursu oraz zdaniu egzaminu.

Jest to bardzo istotne np. w pracy na stacji paliw, gdzie tankowanie gazu jest na porządku dziennym. Oprócz tego, że kurs napełniania zbiorników gazem LPG daje uczestnikowi konkretne uprawnienia, to dodatkowo wyposaża go w przydatną wiedzę i umiejętności, które wpływają na bezpieczeństwo całego procesu.

Jakie warunki musi spełnić osoba, która chce przystąpić do kursu tankowania LPG?

Osoba przystępująca do kursu musi być pełnoletnia. Nie musi też posiadać konkretnego wykształcenia, wystarczy, ze będzie posiadała ukończoną szkołę podstawową. Nie wymaga się również znajomości jeżyka obcego, będzie wystarczające, gdy władanie językiem polskim jest na bardzo dobrym poziomie.

Obcokrajowcy również mogą przystąpić do kursu, pod warunkiem, że posiadają poświadczenie zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Nie ma też tutaj znaczenia płeć uczestnika – kurs kierowany jest zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Ile trwa kurs i jak wygląda jego program?

Kurs trwa 2 dni ( około 50h) i jest zakończony egzaminem, który odbywa się przed państwową komisją Transportu Dozoru Technicznego.

Uzyskując pozytywny wynik egzaminu osoba otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, które uprawnia go do wykonywania czynności związanych z tankowaniem zbiorników LPG.

Kurs prowadzony jest przez doświadczoną kadrę wykładowców oraz praktyków. Zajęcia realizują poszczególne punty programu, które wyposażają uczestnika w wiedzę oraz konkretne umiejętności. W trakcie kursu każdy uczestnik otrzymuje wiele materiałów szkoleniowych, które umożliwiają mu utrwalenie zdobytej wiedzy.

Jakie wiadomości przekazywane są uczestnikowi kursu?

 • Ogólne wiadomości na temat właściwości fizycznych oraz chemicznych gazu, a dokładnie mieszanki propan-butan
 • Niezbędne informacje na temat całej instalacji gazowej
 • Wiedza na temat osprzętu zbiorników gazu skroplonego
 • Zapoznanie z budową oraz rodzajami zbiorników LPG
 • Prawidłowa interpretacja oznaczeń znajdujących się na zbiornikach
 • Przepisy związane z wytycznymi dla pojazdów zasilanych gazem
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas tankowania
 • Część praktyczna związana z bezpieczną techniką tankowania zbiorników LPG
 • Czynności robocze oraz kontrolne
 • Najważniejsze informacje związane z dozorem technicznym
 • Zasady bezpieczeństwa – przepisy BHP oraz PPŻ