Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG

Cel kursu:
Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania po­jazdów samochodowych gazem skroplonym, zwanych dalej zbiornikami LPG, z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie napełniania i bezpiecznej eksploatacji zbiorników LPG. Celem szkolenia jest również przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwali­fikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpo­wiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Tematyka:
Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów, Gazy stosowane do napędu pojazdów, Instalacje zasilania pojazdów samochodowych. Osprzęt zbiorników LPG. Budowa zbiorników LPG. Oznakowanie zbiorników LPG. Warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem. Czynności robocze i kontrolne. Napełnianie zbiorników LPG. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym. Przepisy bhp i ppoż.

Wymagania: wykształcenie min. podstawowe(po 8 klasach) lub gimnazjalne