Ułatwienia dostępu

Konserwacja wózków

Cel szkolenia

 Przeglądy i konserwacja wózków jezdniowych

Wymagania wstępne dla kandydatów

  • wiek powyżej 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
  • świadectwo kwalifikacyjne E gr.1

Tematyka szkolenia

  • Wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją wózków.
  • Budowa wózków
  • konserwacja wózków
  • BHP
  • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć

67 godz.

Wydawane dokumenty

  • zaświadczenie ukończenia kursku wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
  • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z Zał.nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 r. ( Dz. U. 2019 poz 1008)

Miejsce realizacji szkolenia

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15


Operator wózka jezdniowego

Operator wózka jezdniowego podnośnikowego (spalinowego lub elektrycznego), wyposażonego w mechaniczny napęd podnoszenia jest pracownikiem, realizującym transport bliski na terenie hali magazynowej, punktu handlowego lub centrum przeładunkowego.

Obsługa urządzenia transportu bliskiego (UTB) może wiązać się z koniecznością dokonania czynności diagnostycznych lub serwisowych, niezbędnych dla efektywnej realizacji zadań.

Poszerzanie wiedzy, zdobywanie państwowych uprawnień oraz rozwój zawodowy w dziedzinie wykonywanej pracy są niezwykle cennymi elementami ścieżki kariery zawodowej.

Oferujemy kurs zawodowy: Przeglądy i konserwacja wózków jezdniowych, adresowany do osób, posiadających uprawnienia do obsługi widlaków.

Kurs zawodowy: wiedza ogólna i zajęcia praktyczne

Program kursu zawodowego, oferowanego przez zakład doskonalenia zawodowego obejmuje teoretyczne podstawy budowy i przeznaczenia wózka jezdniowego. Wiedza ogólna , zdobyta podczas szkolenia pozwoli poznać rodzaje, definicje, a także czym jest specjalizowany wózek widłowy.

Godziny szkolenia przeznaczone będą ponadto na zagadnienia, związane z wykorzystaniem wózka jezdniowego oraz specyfiką budowy i działania urządzeń spalinowych oraz elektrycznych. Podczas zajęć nacisk kładziony jest na praktyczną umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy.

Z tego względu w programie szkolenia znalazła się obszerna część praktyczna, poświęcona sprawnemu oraz niesprawnemu działaniu UTB.

Wykształcona, doświadczona kadra dba o najwyższy poziom przekazywanej wiedzy w zakresie programu, zgodnego z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Zagadnienia obejmują praktykę konserwacji i przeglądów wózków jezdniowych

Przegląd i konserwacja wózków jezdniowych – kurs zawodowy z uprawnieniami

Oferowany kurs zawodowy, obejmujący zagadnienia, związane z czynnościami przeglądów okresowych oraz awaryjnych, sposobami i metodami właściwej konserwacji urządzeń/wózków widłowych prezentuje najwyższy poziom.

Szkolenie zawodowe, realizowane w myśl założeń instytucji egzaminacyjnej stanowi gwarancję doskonałego przygotowania do egzaminu. Wymogiem wzięcia udziału w kursie jest ukończenie co najmniej szkoły podstawowej, kursu podstawowej obsługi wózka jezdniowego oraz ukończony osiemnasty rok życia.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców, dbających o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, a także do klientów indywidualnych, planujących wykonywanie zadań w poszerzonym zakresie obowiązków.

Kurs Przeglądy i konserwacja wózków jezdniowych swoim poziomem umożliwia zdobycie dużej porcji ugruntowanej wiedzy, przekazanej w przystępny sposób. Uprawnienia do konserwacji i przeglądów wózków jezdniowych pozwalają na objęcie stanowiska operatora wózka widłowego z uprawnieniami konserwatora lub w zawodzie konserwatora wózków jezdniowych.

Dokładny przebieg szkolenia wraz z dopasowaniem rodzaju dodatkowych zagadnień do potrzeb grupy stanowi potwierdzenie wytycznych UDK oraz odzwierciedla rzeczywiste wymagania osoby, chcącej pracować w zawodzie.