Ułatwienia dostępu

Kierowca – Operator wózków jezdniowych specjalizowanych I WJO tzw. Manitou

Operator wózków jezdniowych – z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Cel szkolenia:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • podział stosowanych wózków
 • budowa wózków
 • czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • wiadomości z zakresu bhp
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 58 godz. w tym 20 godz. zajęcia praktyczne

 Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z Zał.nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 r. ( Dz. U. 2019 poz 1008)

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15