Ułatwienia dostępu

Kierowca – Operator wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Cel szkolenia:

 • przygotowanie i uzupełnienie, ugruntowanie wiadomości teoretycznych i praktycznych
  z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych
 • budowa wózków jezdniowych
 • czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • bhp
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 48 godz. w tym 15 godz. zajęcia praktyczne

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z zał.nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 r. ( Dz. U. 2019 poz 1008)

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15