Ułatwienia dostępu

Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Wymagania: Warunkiem przyjęcia na kurs dla kandydata na doradcę jest spełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671), tj.: – ukończone 21 lat, – posiadanie wyższego wykształcenia, – udokumentowana niekaralność za przestępstwa umyślne.


Wymogi prawne dla transportu towarów niebezpiecznych są ściśle kontrolowane ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych oraz międzynarodową umową ADR.

Każda firma przewożąca substancje niebezpiecznie ma obowiązek posiadania minimum jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa.

Dlatego osoby z ukończonym kursem doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych są poszukiwane na rynku.

Doradcą może zostać osoba

  • posiadająca wykształcenie wyższe
  • niekarana za umyślnie popełnione przestępstwo
  • z ukończonym kursem
  • z pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego

Szkolenie ADR w Płocku skierowane jest do osób pragnących zdobyć wiedzę w tym zakresie oraz chcących zdać egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu.

Zakres kursu

  • transport towarów niebezpiecznych
  • transport drogowy towarów niebezpiecznych
  • klasyfikacja ADR
  • zasady pakowania, oznaczenia, oznakowanie materiałów niebezpiecznych w transporcie, etykiety
  • załadunek i rozładunek
  • dokumentacja