Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Wymagania: Warunkiem przyjęcia na kurs dla kandydata na doradcę jest spełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671), tj.: – ukończone 21 lat, – posiadanie wyższego wykształcenia, – udokumentowana niekaralność za przestępstwa umyślne.