Ułatwienia dostępu

Dźwigi – konserwacja

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, budowa dźwigów, części mechanicznych i elektrycznych, awarie i wypadki, bhp i udzielanie pierwszej pomocy.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka, zaświadczenie lekarskie.


Konserwacja dźwigów i dźwignic

Kurs konserwatora dźwigów jest konieczny, aby uzyskać uprawnienia konserwatorskie. W kolejnym kroku należy podejść do egzaminu przed komisją UDT. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu dana osoba otrzymuje stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie konserwacji żurawi.

Przepisy i wymagania

Aby móc podejść do kursu UDT konserwacja dźwigów konieczne jest spełnienie następujących kryteriów:

  • ukończenie 18 roku życia
  • ogólny zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku (potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim)
  • odbycie rocznej praktyki jako pomocnik konserwatora żurawi
  • badania do pracy na wysokościach

Konserwacja żurawi – program szkoleniowy

Kurs konserwator dźwigów i dźwignic obejmuje zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie kursantów do egzaminu kwalifikacyjnego, przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Wykłady i zajęcia praktyczne obejmują szeroką tematykę:

  • budowa oraz działanie dźwigów
  • budowę i działanie elementów i podzespołów
  • obowiązki i zadania konserwatora oraz postępowanie w przypadku awarii
  • zasady bhp i ppoż. w trakcie prac konserwacyjnych
  • właściwe prowadzenie książki konserwacji

Oferowany kurs to kompleksowy program szkoleniowy, który pozwoli uzyskać pozytywny wynik egzaminu państwowego. Właściwa wiedza teoretyczna i praktyczna są kluczem do zdobycia uprawnień konserwatorskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową.