Ułatwienia dostępu

Kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Tematyka: – Planowanie pracy wychowawczej wypoczynku – Organizacja pracy wypoczynku – Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym · Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Opis: Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wymagania: nauczyciele, wychowawcy , inne osoby legitymujące się 3-letnim stażem pracy dydaktycznej lub wychowawczej, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Informacje i wymagania

Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży to osoba, która odpowiada zarówno za bezpieczeństwo małoletnich uczestników kolonii, jak i za optymalne zarządzanie czasem i aktywnościami podczas wyjazdu.

Kto może zostać kierownikiem wypoczynku dzieci i młodzieży?

Aby móc kierować wypoczynkiem dzieci i młodzieży, należy spełnić szereg wymagań formalnych. Jednym nich jest odbycie kursu na kierownika wypoczynku. Osoba, która chce podjąć się tego wyzwania musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie opieki nad małoletnimi.

Warto pamiętać, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy kierownikiem wypoczynku, a wychowawcą kolonijnym – stanowiska te różnią się od siebie zakresem obowiązków.

Czy kierownik wypoczynku może być wychowawcą? Tak, niemniej jednak w takiej sytuacji konieczne jest ukończenie obydwóch kursów kwalifikacyjnych.

Jakie są wymagania i obowiązki kierownika wypoczynku?

Głównym zadaniem kierownika jest organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Kierownik, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników wycieczki musi być osobą pełnoletnią i posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej. Konieczne jest róweniż uzyskanie stosownych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym.