Ułatwienia dostępu

Kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Tematyka: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Organizacja zajęć w placówce wypoczynku, Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej, Obowiązki wychowawcy grupy, Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku, Turystyka i krajoznawstwo, Zajęcia kulturalno-oświatowe, Zajęcia praktyczno-techniczne, Prace społecznie-użyteczne, Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

Opis: Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wymagania: Adresatami kursu są studenci, rodzice i pełnoletnia młodzież szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem min. średnim. Z kandydatami na wychowawców przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, której celem będzie określenie predyspozycji uczestników kursu do pracy z dziećmi i młodzieżą.


Kurs wychowawcy kolonijnego – wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu

Wiele osób zarówno tych, którzy ukończyli swoją formalną edukację, jak i Ci którzy dopiero zaczynają przygodę z wyborem swojego zawodu stają przed dylematem, czy obrana droga jest tą właściwą lub czy zrobili wszystko, aby ich bliscy czuli się naprawdę bezpiecznie.

Osoby te nie zdają sobie sprawy, że mogą w łatwy sposób zdobyć dodatkowe kwalifikacje, które pozwolą im zmienić swój dotychczasowy kierunek rozwoju kariery zawodowej, zarobić swoje pierwsze większe pieniądze już w trakcie studiów lub sprawić, że chęć poszerzania swoich kwalifikacji przyda się im w przyszłości w zupełnie nieoczekiwanej roli rodzica.

Taką perspektywę oferują nasze kursy zawodowe. Zostały one opracowane tak, aby możliwe było w sposób szybki i tani uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu jeszcze w trakcie obowiązującej nas umowy o pracę w obecnie wykonywanym zawodzie lub w trakcie studiów dziennych jak i zaocznych.

Do tej kategorii kursów zaliczyć można także nasz kurs wychowawcy kolonijnego. Kurs ten dedykowany jest dla każdej osoby, która marzy o zdobyciu interesującego i kreatywnego zawodu.

Kto może być wychowawcą kolonijnym?

W tej kwestii nie ma żadnych ograniczeń. Każdy może zostać wychowawcą kolonijnym, jednakże są pewne formalne kryteria, które muszą zostać spełnione. Po pierwsze, osoba chcąca uzyskać uprawnienia zawodowe wychowawcy kolonijnego musi mieć pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych oraz ukończoną szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Osoba starająca się o uzyskanie uprawnień zawodowych wychowawcy kolonijnego powinna też cechować się odpowiednimi właściwościami charakteru niezbędnymi do swobodnej pracy z dziećmi i młodzieżą. Osoby karane nie mogą starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych wychowawcy kolonijnego.

Doświadczenie w pracy dydaktycznej nie jest warunkiem koniecznym uzyskania uprawnienia wychowawcy kolonijnego. Tego typu doświadczenie wymagane jest w przypadku osób starających się o uzyskanie uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Cecha ta stanowi idealną okazję do nabycia dodatkowego zawodu dla wielu osób nie związanych bezpośrednio z systemem oświaty.

Kurs wychowawcy kolonijnego jest dobrym rozwiązaniem dla studentów, którzy chcą zdobyć uprawnienia zawodowe pozwalające im w okresie wakacyjnym na zarobienie dodatkowych pieniędzy.

Kurs wychowawcy kolonijnego to też idealna okazja dla rodziców chcących zaangażować się w życie szkoły lub pragnących zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci w trakcie ich pierwszych wyjazdów na kolonie.

Jaki jest zakres obowiązków wychowawcy kolonijnego?

Podstawą prawną organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży jak i obowiązków wychowawców kolonijnych są następujące akty prawne obowiązujące na terytorium RP:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1481 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452)
Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
Zakres obowiązków wychowawcy kolonijnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. W rozporządzeniu tym Ustawodawca szczegółowo reguluje i rozgranicza obowiązki kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podlegających kierownikowi wychowawców kolonijnych i innych osób zajmujących się organizacją zajęć i aktywności sportowych dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku.

„Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:

1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;

2) poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;

3) prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;

5) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;

6) realizacja programu;

7) sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

9) zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

10) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku”

Dodatkowo, ustawodawca określił zadania uzupełniające powyższą listę zarówno dla kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku organizowanego przez szkołę lub placówkę oświatową.

Co więcej, w ustawie o systemie oświaty z 1991 roku zostały zawarte szczegółowe wytyczne odnoszące się do postępowania kadry wychowawczej zaangażowanej w organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia wypadku z udziałem uczestnika wypoczynku (art.92l).

Dodatkowo, od roku 2020 istnieją odrębne rozporządzenia stworzone w celu przestrzegania przez wychowawców kolonijnych wytycznych sanitarnych odnoszących się do ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie trwania epidemii COVID-19 na terytorium RP.

Najczęściej zadawane pytania

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez kursantów.

Ile dzieci może być pod opieką jednego wychowawcy kolonijnego?

W § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452) stwierdzono co następuje:

„§ 4. 1. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób.

W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.

Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku, o której mowa w ust. 1 i 2.

W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci w oddziale przedszkola specjalnego, oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym odpowiednio w szkole podstawowej ogólnodostępnej, gimnazjum ogólnodostępnym lub szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, właściwej dla wieku tych uczestników, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy.”

Jakie dokumenty musi posiadać wychowawca kolonijny w trakcie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży?

  • zaświadczenie o niekaralności;
  • certyfikat potwierdzający uprawnienia wychowawcy kolonijnego.
  • Czy wychowawca kolonijny powinien mieć książeczkę sanepidu?

Dokumenty, które wychowawca kolonijny powinien posiadać mogą być konieczne w razie zaistnienia potrzeby wydawania lub przygotowywania posiłków, np. w trakcie aktywnego wypoczynku z przerwą biwakową. W takiej sytuacji konieczne będzie wyrobienie dodatkowych dokumentów.

Czy wychowawca kolonijny powinien realizować rutynowe badania lekarskie?

Wychowawca kolonijny przed rozpoczęciem kursu powinien wykonać badania, które określą jego predyspozycje zdrowotne do wykonywania zawodu wychowawcy kolonijnego.

Takie badania powinny zostać wykonane również przed podjęciem pracy. Zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu wychowawcy kolonijnego powinno zostać włączone do dokumentów, które powinien posiadać wychowawca kolonijny w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych.