Ułatwienia dostępu

Kosztorysowanie robót budowlanych

Cel szkolenia:

 • wyposażenie w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła średnia
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia :

 • proces inwestycyjny
 • zlecanie robót budowlanych
 • podstawowe zasady przedmiarowania i obmiarowania robót
 • normy kosztorysowe
 • kalkulacja kosztorysowa
 • kosztorys
 • wspomaganie komputerowe kosztorysowania
 • umowy o wykonanie robót budowlanych

Liczba godzin zajęć:

 • 80 godz.

 Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15