Uprawnienia energetyczne – Urządzenia elektryczne (Grupa 1)

Cel szkolenia:

  • Kurs przygotowuje do egzaminu w zakresie obsługi i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zakres uprawnień elektrycznych G1 (Eksploatacja i Dozór) obejmuje punkty:

2)   urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV

3)   urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

4)   zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

7)   sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

9)   elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

10)   aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,       sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Wymagania wstępne dla kandydatów:

  • wiek powyżej 18 lat

Dodatkowe informacje: Osoba zgłaszająca się na egzamin wypełnia wniosek o sprawdzenie kwalifikacji, dostępny na stronie ZDZ w zakładce: Kursy – dokumenty do pobrania + wpłata przed egzaminem

Liczba godzin zajęć:

  • 2 godz. dla osób posiadających uprawnienia
  • 30 godz. dla osób ubiegających się po raz pierwszy o świadectwo kwalifikacji

Wydawane dokumenty:

  • świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat

Cena szkolenia:

  • 150,00 zł. dla osób posiadających uprawnienia
  • 450,00 zł. dla osób ubiegających się po raz pierwszy o świadectwo kwalifikacji

Cena egzaminu:

  • 10% najniższego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym wg ogłoszeń prezesa GUS

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15

Wniosek  grupa I:  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną