Ułatwienia dostępu

Uprawnienia energetyczne – Urządzenia elektryczne (Grupa 1)

Cel szkolenia

 • Kurs przygotowuje do egzaminu w zakresie obsługi i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zakres uprawnień elektrycznych G1 (Eksploatacja i Dozór) obejmuje punkty

 1. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 2. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 3. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 4. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 5. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 6. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat

Dodatkowe informacje: Osoba zgłaszająca się na egzamin wypełnia wniosek o sprawdzenie kwalifikacji, dostępny na stronie ZDZ w zakładce: Kursy – dokumenty do pobrania + wpłata przed egzaminem

Liczba godzin zajęć:

 • 2 godz. dla osób posiadających uprawnienia
 • 30 godz. dla osób ubiegających się po raz pierwszy o świadectwo kwalifikacji

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat

Cena szkolenia:

 • 250,00 zł. dla osób posiadających uprawnienia

Cena egzaminu:

 • 10% najniższego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym wg ogłoszeń prezesa GUS

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15