Operator koparkoładowarki, wszystkie klasa III

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparkoładowarki  oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu

Wymagania wstępne dla kandydatów:

  • osoby pełnoletnie
  • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparki

Tematyka szkolenia:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  • Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek
  • Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami
  • Zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami

Liczba godzin zajęć:

67 godz. – indywidualne

134 godz.( grupa 10 osobowa)

Wydawane dokumenty:

  • Świadectwo operatora
  • Wpis uprawnień do książki operatora wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Kwalifikacja operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki

Miejsce realizacji:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15