Ułatwienia dostępu

Operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III

Tematyka: Program obejmuje następującą tematykę: Użytkowanie eksploatacyjne, Dokumentacja techniczna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Podstawy elektrotechniki, Silniki spalinowe, Elementy hydrauliki, Budowa koparki jednonaczyniowej, Technologia robót, Zajęcia praktyczne. Uprawnienia wydaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także egzamin odbywają się na miejscu w Płocku.

Opis: Czas trwania szkolenia: 134 godziny


Czym jest koparka jednonaczyniowa?

Koparka jednonaczyniowa to jeden z najbardziej znanych rodzajów koparek. Pracuje w cyklu przerywanym, co oznacza, że między wykopami znajdują się jeszcze etapy pomocnicze.

Są nimi kolejno:

  • wykop
  • przeniesienie naczynia
  • opróżnienie
  • kolejny wykop

Maszyny wyposażone są w wysięgnik i zakończone najczęściej łyżką lub innym elementem takim jak: chwytak, młot, frezarka, rozdrabniacz.

Wykorzystuje się je do prac ziemnych, budowlanych lub transportowych. Mogą służyć do prac na wykopach w celu oddzielania części gruntu i załadowywania ich na pojazdy transportowe.

Aby zostać operatorem koparki jednonaczyniowej warunkiem jest posiadanie odpowiednich uprawnień państwowych. Mogą je uzyskać osoby, które ukończyły 18 rok życia, są zdrowe i posiadają przynajmniej wykształcenie podstawowe.

Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku posiada w swojej ofercie kurs operatów koparek jednonaczyniowej klasy III. Uprawnienie to dotyczy obsługi maszyn do 25 ton masy całkowitej.

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora maszyn i urządzeń w zakresie danej klasy uprawnień.

Przyszły operator bierze udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych.

W trakcie zajęć teoretycznych, trwających łącznie 52 godziny, uczestnik uzyskuje wiedzę między innymi w zakresie użytkowania i eksploatacji maszyny. Dowie się jak przygotować maszynę do pracy i jak samodzielnie obsługiwać urządzenie w różnych warunkach.

Uczestnik kursu poznaje również zasady działania wszystkich układów znajdujących się w koparkach jednonaczyniowych. Wprowadzane są także podstawy elektrotechniki oraz wiedza dotycząca tego, w jaki sposób funkcjonują silniki.

Objaśniana jest również cała budowa poszczególnych elementów koparki wraz z technologią maszyny. W trakcie kursu zdobywana jest wiedza w zakresie kontrolowania jakości wykonywanych prac oraz w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.

BHP podczas pracy z koparką

Dodatkowo, w ramach zajęć teoretycznych, odbywają się zajęcia z zakresu BHP. Znajomość zasad bezpieczeństwa to jedna z najbardziej istotnych kwestii w pracy operatora.

Dzięki temu można świadomie ocenić poziom bezpieczeństwa na swoim miejscu pracy i uniknąć niebezpiecznych zdarzeń. Zajęcia praktyczne prowadzone są na maszynie i łącznie trwają 134 godziny.

W trakcie kursu uczestnik czynnie uczy się jak operować koparką, jak się nią przemieszczać oraz jak kopać fundamenty. Warto zaznaczyć, że koparka może poruszać się także po drogach miejskich. W związku z tym konieczna jest wiedza z zakresu zasad ruchu drogowego i odpowiednie uprawnienia z tym związane.

Po przebyciu kursu uczestnik bierze udział w egzaminie państwowym przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu powoduje otrzymanie świadectwa ukończenia kursu oraz uzyskanie państwowych uprawnień do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy III.