Ułatwienia dostępu

Uprawnienia energetyczne – Uprawnienia gazowe (Grupa 3)

Cel szkolenia:

Kierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Zakres uprawnień cieplnych G3 obejmuje:

 Zakres uprawnień gazowych  G3 (Eksploatacja i Dozór) obejmuje punkty:

 1. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 2. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 3. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 5. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 7. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 8. turbiny gazowe
 9. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat

Dodatkowe informacje: Osoba zgłaszająca się na egzamin wypełnia wniosek o sprawdzenie kwalifikacji, dostępny na stronie ZDZ w zakładce: Kursy – dokumenty do pobrania + wpłata przed egzaminem

Liczba godzin zajęć:

 • 2 godz. dla osób posiadających uprawnienia
 • 30 godz. dla osób ubiegających się po raz pierwszy o świadectwo kwalifikacji

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat

Cena szkolenia:

 • 250,00 zł. dla osób posiadających uprawnienia

Cena egzaminu:

 • 10% najniższego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym wg ogłoszeń GUS

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15