Kompetencje w Gminie Staroźreby

Tytuł projektu: „Kompetencje w Gminie Staroźreby”

Cel główny projektu: podniesienie w okresie VII.2020-VI.2022 kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 164 uczniów/uczennic (w tym 93 dziewczynek i 71 chłopców) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Staroźrebach oraz zdobycie/podniesienie kompetencji 10 nauczycieli/ek (w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn) w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb szkoły.

Program rozwojowy ma na celu podniesienie poziomu kompetencji kluczowych poprzez zwiększenie kompetencji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), nauczanie oparte na metodzie eksperymentu oraz indywidualizację pracy z uczniem. Całkowita wartość projektu: 673 988,75 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 539 191,00 zł

Grupa docelowa: 164 uczniów/uczennic klas I-VIII uczących się w Szkole Podstawowej w Staroźrebach (93 dz. i 71chł.) oraz 10 nauczycieli/ek (8 kobiet oraz 2 mężczyzn). Uczestnicy to osoby, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują teren województwa mazowieckiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Dokumenty do pobrania

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy – nauczyciele / kadra
Formularz zgłoszeniowy – ucznia
Deklaracja uczestnictwa nauczyciela/kadry w projekcie
Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie
Oświadczenie uczestnika Projektu (kadra)
Oświadczenie uczestnika Projektu (uczniowie)

Kierunki wsparcia

I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Szkole Podstawowej w Staroźrebach:
     1. Zajęcia matematyczne
     2. Zajęcia językowe
     3. Zajęcia w ramach przedmiotów przyrodniczych (przyroda/biologia/chemia/geografia/fizyka)
     4. Zajęcia informatyczne
     5. Edukacyjne wyjazdy przyrodnicze
     6. Szkolenia dla nauczycieli w ramach technologii informacyjno – komunikacyjnych

II. Zajęcia eksperymentalne uczniów Szkoły Podstawowej w Staroźrebach:

       1. Zajęcia matematyczne w formie eksperymentalnej
       2. Zajęcia w ramach przedmiotów przyrodniczych (przyroda/biologia/chemia/geografia/fizyka)          w formie eksperymentalnej
       3.Doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w sprzęt i materiały    edukacyjne, które pozwolą urozmaicić zajęcia i dzięki eksperymentom

III. Warsztaty podnoszące kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne wśród uczniów:

1. Laboratorium Wsparcia Kompetencji Miękkich – praca nad takimi kompetencjami jak: komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie 2. Warsztaty z Robotyki rozwijające takie m.in. kreatywność, innowacyjność

3. Kurs szybkiego czytania i efektywnej nauki umożliwiający podniesienie umiejętności uczenia się czy też umiejętności rozumienia

4. Warsztaty ABC przedsiębiorczości – nauka postaw przedsiębiorczych oparta na symulacjach zakładania i prowadzenia własnej firmy
Wsparcie dodatkowe: w ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie:
– poczęstunek podczas zajęć,
– materiały szkoleniowe
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

IV. Specjalne Potrzeby Edukacyjne
      1. Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z SPE
      2. Grupowe zajęcia logopedyczne dla uczniów wymagających tej formy wsparcia
      3. Zajęcia z oligofrenopedagogiki / tyflopedagogiki / surdopedagogiki
      4. Doposażenie bazy dydaktycznej o pakiet multimedialny i podręczniki/pomoce dydaktyczne – niezbędne do pracy z uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.
      5. Szkolenie nauczycieli w ramach „Rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów”

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r.

Lider projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 515-535-047 biuro@zdz-plock.com.pl

Partner Projektu

Gmina Staroźreby / Szkoła Podstawowa w Staroźrebach
ul. Szkolna 7
09-440 Staroźreby
tel. 24 261 70 11