Kompleksowe wsparcie osób młodych Neet z terenu Mazowsza

Tytuł projektu:Kompleksowe wsparcie osób młodych Neet z terenu Mazowsza

Celem głównym projektu było:
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do w wieku 18-29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu (tzw. młodzież NEET) oraz poprawa warunków zatrudnienia dla osób pracujących.

Cel został osiągnięty dzięki realizacji programu dobieranego do indywidualnych potrzeb, uwzględniając potrzeby rynku pracy, wspierając indywidualną i kompleksową aktywność zawodowo-edukacyjną, kierowanego do 22 osób (w tym 8 os. pracujących,  11 os. biernych zawodowo i 3 os. bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy) zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Planowane efekty:

  • zaktywizowanie edukacyjno-zawodowe,
  • nabycie dodatkowych kwalifikacji,
  • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych,
  • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu wsparcia,
  • wejście/utrzymanie/przywrócenie na rynek pracy

Całkowita wartość projektu: 401 668,40 zł  

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 379 868,40 zł

Czytaj dalej