Kompleksowe wsparcie osób młodych Neet z terenu Mazowsza


Tytuł projektu:Kompleksowe wsparcie osób młodych Neet z terenu Mazowsza

Cel główny projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do w wieku 18-29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu (tzw. młodzież NEET) oraz poprawa warunków zatrudnienia dla osób pracujących.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji programu dobieranego do indywidualnych potrzeb, uwzględniając potrzeby rynku pracy, wspierając indywidualną i kompleksową aktywność zawodowo-edukacyjną, kierowanego do 22 osób (w tym 8 os. pracujących,  11 os. biernych zawodowo i 3 os. bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy) zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Planowane efekty:
 • zaktywizowanie edukacyjno-zawodowe,
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych,
 • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu wsparcia,
 • wejście/utrzymanie/przywrócenie na rynek pracy
Całkowita wartość projektu: 401 668,40 zł  

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 379 868,40 zł

Grupa docelowa:22 osoby (w tym 14 K i 8 M) na które składają się: 11 (7K i 4M) osób młodych biernych zawodowo (niepracujący) i 3 os (2Ki1M) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu KC oraz 8 osób (5Ki 3M) pracujących i/lub zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego


Kierunki wsparcia:

I. Identyfikacja potrzeb w tym Indywidualny Plan Działania:  
Harmonogram wsparcia indywidualnego w ramach projektu:
Identyfikacja potrzeb Uczestników i Uczestniczek projektu przez doradcę zawodowego
Pośrednictwo pracy
Indywidualne spotkania w ramach Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich


II Wsparcie szkoleniowe: 
III. Zdobywanie doświadczenia poprzez staże.  
IV. Wsparcie dodatkowe:
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • wyżywienie podczas zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów przejazdu dla osób dojeżdżających na staż (w przypadku, gdy staż realizowany jest poza miejscem zamieszkania)
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Regulamin rekrutacjiUdział w projekcie jest bezpłatny

Beneficjent projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Symuluj i eksperymentuj już w Gimnazjum

Tytuł projektu:Symuluj i eksperymentuj już w Gimnazjum

Cel głównym projektu były:

Celem głównym projektu było podniesienie u uczniów/uczennic Gimnazjum ZDZ w Płocku kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel został osiągnięty dzięki realizacji programu rozwojowego, pozwalającemu podnieść poziom kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów poprzez realizację zajęć z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, językowych i informatycznych. Przewidywany program wykraczał poza podstawę programową i oparty jest m.in. na metodzie eksperymentu.

 
Planowane efekty:

 • Podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych uczniów,
 • przyrost wiedzy przedmiotowej uczniów,
 • poszerzenie umiejętności uczniów wykraczających poza podstawę programową
 • zwiększenie umiejętności nauczania przez nauczycieli przedmiotów z zastosowaniem TIK
Całkowita wartość projektu: 179 187,50 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 143 350,00 zł

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowili min. 35 uczniów/uczennic klas III uczących się w gimnazjum ZDZ w Płocku (16dz.i 19chł.) oraz 6 nauczycieli/ek (5K i 1M) tj. osób pracujących zamieszkujących i/lub uczących się na terenie województwa mazowieckiego.

Kierunki wsparcia:

I. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez:  
· zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz eksperymentalne w ramach:
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych (chemia, biologia, geografia, fizyka)
- języków obcych (j. angielski i niemiecki)
· zajęcia językowe (w tym warsztaty wyjazdowe),
· zajęcia informatyczne (wykorzystanie  narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych TIK)-

II Podniesienie kompetencji uniwersalnych  uczniów (w tym: umiejętność uczenia się i rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej) poprzez:   

 • Warsztaty z robotyki,
 • Kurs szybkiego czytania i efektywnej nauki,
 • Warsztaty ABC przedsiębiorczości ,
 • Warsztaty w ramach Laboratorium Wsparcia Kompetencji Miękkich

III. Wsparcie nauczycieli w ramach korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

 
IV. Wsparcie dodatkowe:
·   poczęstunek podczas zajęć,
·   materiały dydaktyczne,
·   transport, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie NNW podczas wyjazdu na warsztaty językowe
 
Okres realizacji projektu: 03.09.2019 r. – 31.08.2019 r.
 
Udział w projekcie był bezpłatny

Beneficjent projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Euro stażysta w ZDZ w Płocku – fryzjer, gastronom, informatyk

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku w okresie 01.11.2018 r. – 31.12.2019 r. realizował projekt pt. „Euro stażysta w ZDZ w Płocku – fryzjer, gastronom, informatyk” realizowany na zasadach programu Erasmus+ ale współfinansowany w ramach programu  Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu było: wzrost jakości, efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich (TUF), Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG) oraz Technik Informatyk (TI) w szczególności w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresatami projektu byli: 20 uczestników (10 uczniów i 10 uczennic) uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie  TUF (5 uczniów/uczennic) TŻiUG (10 uczniów/uczennic)  i TI (5 uczniów/uczennic), których w ramach mobilności wspierać będzie 2 opiekunów/ opiekunek

W ramach projektu zaplanowano działania dla uczniów/uczennic:

 • 21 – dniowy staż w hiszpańskich zakładach gastronomicznych  dla 10 uczniów/uczennic z TŻiUG/
 • 21 – dniowy staż w hiszpańskich zakładach fryzjerskich dla 5 uczniów/uczennic z TUF
 • 21 – dniowy staż w hiszpańskich zakładach informatycznych dla 5 uczniów/uczennic z TI

Wyjazd na staż do Hiszpanii (Walencja)w terminie 16.06.2019 – 06.07.2019 poprzedzony był  przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym. W ramach tego przygotowania uczniowie/uczennice wzięli udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i języka hiszpańskiego, w spotkaniach  psychologiczno-pedagogicznych oraz wykładach z zakresu różnic kulturowych pomiędzy krajem hiszpańskim a Polską.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu  brali udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Walencji.

Uczestnicy/uczestniczki NIE PONOSILI ŻADNYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH w związku z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane było z funduszy Unii Europejskiej.

Firma EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.) - Partner projektu – zajmował  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Hiszpanii, organizacją miejsc staży oraz realizacją programu kulturowego.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE: status ucznia Technikum ZDZ w Płocku, kształcącego się w zawodach TUF/TŻiUG/TI, osiągającego dobre wyniki w nauce (dominujące znaczenie ocen z przedmiotów zawodowych i j. angielskiego – po 10 pkt.), mającego wysoką (powyżej 75%) frekwencję na zajęciach praktycznych (10 pkt.), o wysokiej kulturze osobistej (10 pkt.), mającego pozytywną ocenę z zachowania (10 pkt.), czynnie uczestniczącego w życiu szkoły oraz aktywnie kreującego pozytywny wizerunek szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym (konkursy, szkolenia, inne) (10 pkt.). Uczniowie/ uczennice pochodzący z rodzin narażonych na wykluczenie społeczne otrzymają 20 pkt. premiujących.

Całkowita wartość projektu: 46 434,00 EUR

Okres realizacji: 01.11.2018 r. -31.12.2019 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Lider projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Tel. 24 262 86 89
 
Partner projektu:
EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.)
SALVADOR FERRANDIZ 9
09750 PEDREGUER

 
Zawodowcy na start III

Tytuł projektu:„Zawodowcy na start III”

Cel główny projektu było: zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 40 uczniów (28 dziewcząt i 12 chłopców) z Technikum oraz Szkoły branżowej I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy – poprzez wdrożenie programu edukacyjnego określonego w związku z Diagnozą potrzeb Szkoły – w okresie X.2018 – IX.2019.
Celem jest także aktualizowanie i zwiększenie wiedzy i kompetencji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych metod nauczania zawodu, poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w okresie X.2018-IX.2019

Planowane efekty:

 • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, motoryzacyjnej
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy grupowej, kontakt z klientem itp.),
 • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki
 • uaktualnienie wiedzy nt. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu danego zawodu, które są niezbędne w ułatwieniu wejścia absolwenta na rynek pracy
Całkowita wartość projektu: 293 937,50 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 253 150,00 zł
Grupa docelowa:40 uczniów/uczennic uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich, Technik Informatyk oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz w Szkole branżowej I stopnia w zawodzie Kierowca-mechanik zamieszkujących i/lub uczących się na terenie województwa mazowieckiego.

Jakie były ierunki wsparcia:

I. Dodatkowe zajęcia specjalistyczno – doradcze:

  1. Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich
 • zajęcia grupowe
 • spotkania indywidualne
2. Zajęcia specjalistyczne w postaci bezpłatnych szkoleń
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Kierowca wózków jezdniowych
 • Diagnostyka samochodowa
 • Język angielski branżowy
II. Współpraca z pracodawcami – staże i networking:

1. Staże
2. Platforma współpracy szkoła – pracodawcy

Wsparcie dodatkowe: w ramach projektu uczestnicy otrzymywali bezpłatnie:
- poczęstunek podczas zajęć,
- materiały szkoleniowe
oraz zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka (podczas realizacji staży zawodowych),

Okres realizacji: 01.10.2018 r. – 20.09.2019 r.

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Rozwój edukacyjny i zawodowy młodzieży NEET


 

Tytuł projektu:  Rozwój edukacyjny i zawodowy młodzieży NEET
 
Celem projektu było: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu (tzw. młodzież NEET)

Dla kogo kierowany był  projekt?

osoby młode bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1
 
Co oferował projekt?

 • identyfikację potrzeb w tym indywidualny Plan Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenie zawodowe;
 • staż.

Jakie były planowane efekty:

przywrócenie na rynek pracy grupy młodzieży NEET poprzez podjęcie zatrudnienia, a tym samym wzrost zatrudnienia

Wartość projektu:  510 306,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich:433 760,27 zł
 
Obszar  realizacji projektu:województwo łódzkie
 
Okres realizacji: 01.02.2018 rok-30.04.2019 rok
 

Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11
tel. 24 254-49-59  kom.728437640
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      www.zdzkutno.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15


Projekt i wykonanie: Hedea.pl