Stawiam na aktywność!Tytuł projektu: „Stawiam na aktywność!”.

Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.

Cel główny projektu: aktywizacja edukacyjno-zawodowa i wzrost zatrudnienia wśród 30 osób biernych zawodowo, w tym 60% kobiet i 40% mężczyzn, w wieku 30+, należących do grup defaworyzowanych (kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących obszary wiejskie powiatu płockiego w okresie X.2016-XII.2017 - poprzez wdrożenie programu diagnozy i doradztwa, szkoleń zwiększających umiejętności i kwalifikacje oraz staży zawodowych.

 
Planowane efekty:
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy; zwiększenie motywacji do wejścia/powrotu na ten rynek; zminimalizowanie barier osobistych; wzmocnienie samooceny,
 • nabycie nowych/podniesienie/zmiana kwalifikacji zawodowych/umiejętności oraz ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy,
 • nabycia doświadczenia zawodowego poprzez staże
 
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Całkowita wartość projektu:  503 214,95 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 402 571,96 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy: 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) biernych zawodowo (nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy ) zamieszkujących obszary wiejskie powiatu płockiego, w wieku 30+, należących do grup defaworyzowanych.


W ramach projektu realizowane będzie:
I.  Wsparcie psychologiczno – doradcze:
 • diagnoza indywidualnej sytuacji uczestników/uczestniczek,
 • dyżur doradcy zawodowego,
 • warsztaty kreowania własnego wizerunku,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 
II. Bezpłatne szkolenia:
 • systemy fotowoltaiczne,
 • ekotechnolog w budownictwie,
 • opiekun osób starszych,
 • sortowacz surowców wtórnych
III. Staże zawodowe

Wsparcie towarzyszące: w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają bezpłatnie:
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering
 • oraz  zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka,  stypendium szkoleniowe i stażowe.
Termin rekrutacji: listopad – grudzień 2016 r.

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner projektu:
Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
Ul. Stary Rynek 8
09-400 Płock
tel. 24 3649989

Okres realizacji: 01.10.2016 – 20.12.2017 r.

Mobilny fachowiec na europejskim rynku pracy

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje projekt pt. „Mobilny fachowiec na europejskim rynku pracy” współfinansowany w ramach programu  Unii Europejskiej Erasmus+.

Cel główny projektu: wzrost jakości, efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich (TUF) i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG), w szczególności w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresatami projektujest 20 uczniów/uczennic klas I, II i III uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie  TUF i TŻiUG  oraz 10 osób z kadry dydaktycznej  zajmującej się kształceniem i doskonaleniem zawodowym uczniów.


W ramach projektu zaplanowano działania:
dla nauczycieli/nauczycielek:
 • 7 -  dniowy wyjazd na praktyki Job shadowing/szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego:  
          - 5 nauczycieli z TŻiUG do Centrum Kształcenia Zawodowego im. Susanny Eger w Lipsku
          - 5 nauczycieli z TUF  do Akademii Fryzjerskiej „Schirmer” w Lipsku
dla uczniów/uczennic:
 • 21 – dniowy staż w niemieckich zakładach gastronomicznych  dla 10 uczniów/uczennic z TŻiUG
 • 21 – dniowy staż w niemieckich zakładach fryzjerskich dla 10 uczniów/uczennic z TUF

Wyjazd na staż poprzedzony będzie przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym. W ramach tego przygotowania uczniowie/uczennice wezmą udział w dodatkowychzajęciach z języka angielskiego i niemieckiego, w spotkaniach  psychologiczno-pedagogicznych oraz wykładach z zakresu różnic kulturowych pomiędzy krajem niemieckim a Polską.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu będą brać udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Lipska.

Uczestnicy/uczestniczki NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH w związku z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane jest z funduszy Unii Europejskiej.

Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH mająca siedzibę w Schkeuditz -Partner projektu - będzie zajmować  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Niemczech, organizacją miejsc staży,  praktyk i szkoleń oraz realizacją programu kulturowego.

Całkowita wartość projektu: 53698,00 EUR
Okres realizacji: 01.10.2016 r. -31.10.2017 r.

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Tel. 24 262 86 89
 
Partner projektu:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Gut Wehlitz
04435 Schkeuditz
www.gut-wehlitz.de

Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości


Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”

Cel główny projektu: podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 60 osób dorosłych w wieku od 18 r.ż (w tym 70% kobiet), zamieszkujących subregion płocki poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie studiów podyplomowych na kierunku: Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej, Terapia i edukacja osób z autyzmem, Wczesne nauczanie j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zakończonych egzaminem przeprowadzonym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie , w okresie VII.2016 – III.2018.


Planowane efekty:
Uzyskanie kwalifikacji po ukończeniu studiów podyplomowych

Całkowita wartość projektu:  285 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 228 400,00 zł

Grupa docelowa: 60 osób dorosłych, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji i ich formalnego potwierdzania.  Uczestnicy projektu to osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze subregionu płockiego (powiat gostyniński, sierpecki, płocki wraz z m. Płock). Grupę stanowią zarówno osoby pracujące jak i niepracujące.

Czytaj dalej

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3


Projekt i wykonanie: Hedea.pl