Kompetencje kluczowe na start! 

Tytuł projektu: „Kompetencje kluczowe na start!”
 

Cel główny projektu: podniesienie w okresie VIII.2016 – VII.2017 kompetencji kluczowych, informatycznych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 152 uczniów (w tym 60 % dziewcząt) z trzech szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gostynińskiego, a także wsparcie nauczycieli w stosowaniu form i metod sprzyjających kształtowaniu tych kompetencji i rozwój indywidualnego podejścia do ucznia na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb szkół i uczniów tych szkół.


Planowane efekty:
- poprawa wyników w nauce,
- rozszerzenie kompetencji, uzyskanie kwalifikacji przez uczniów,
- rozszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli,  w tym nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia nowatorskich zajęć bazujących na metodzie eksperymentu.
- wdrożenie platformy współpracy szkoła-pracodawcy.
 
Całkowita wartość projektu:  1 697 590,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 358 072,64 zł
 

Grupa docelowa:
- 152 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych, w tym 60 % dziewcząt, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gostyniński: 80 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie; 32
z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego; 50 z Zespołu Szkół w Gostyninie,
- 40 nauczycieli z tych szkół ( 10 z LO, 30 z GCE, 10 z ZS), w tym 80 % kobiet.

Uczestnicy/uczestniczki projektu zamieszkują teren województwa mazowieckiego i uczą się/pracują w szkołach objętych projektem.

 
Kierunki wsparcia:
dla uczniów:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – języka angielskiego; przedmiotów przyrodniczych (chemii, biologii, fizyki), matematyki; informatycznych – posługiwanie się oprogramowaniem AutoCad”, posługiwanie się mapami cyfrowymi, topograficznymi, odbiornikami GPS, przygotowanie do egzaminu ECDL CORE,
- dodatkowe/pozalekcyjne zajęcia w ramach kursów: pierwsza pomoc przedmedyczna,
- wyjazdy edukacyjne
 
 
dla nauczycieli:
 
- szkolenia doskonalące umiejętności z zakresu: przedmiotów przyrodniczych, prowadzenia procesu indywidualizacji pracy w obszarze dydaktyki oraz wychowania, kompetencji cyfrowych
- warsztaty – „Platforma współpracy szkoła – pracodawcy”,
 
dodatkowo uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymali bezpłatnie:
- poczęstunek podczas zajęć,
- materiały szkoleniowe,
oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczniów
Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2017 r.
 
Lider projektu:
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
ul. Romana Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
 
Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl