Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach”,
Dziaanie 9.4. "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty"


Okres realizacji projektu: 02.07.2012 - 20.03.2013

Cel gówny projektu:

Dostosowanie kwalifikacji 90 nauczycieli, w szczególnoci nauczycieli ksztacenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu (80% kobiet i 20% mczyzn), do wymogów zwizanych z kierunkiem rozwoju regionu, gównie do potrzeb szkolnictwa zawodowego.Projekt by skierowany do nauczycieli i nauczycielek z powiatów: pockiego, gostyniskiego, sierpeckiego oraz miasta Pock.

W ramach projektu zrealizowano  formy wsparcia:
  • KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ majcy na celu nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie metodyki zaj wyrównawczych dla dzieci i modziey ze specyficznymi trudnociami w przyswajaniu materiau oraz z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i spoecznego
  • KURS DOSKONALCY „METODY AKTYWIZUJCE W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH” - celem byo nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie aktywizujcych metod w ksztaceniu zawodowym, pobudzania samodzielnego myslenia i kreatywnoci uczniów, poznanie zasad przeciwdziaania sytuacjom problemowym. - wrzesie - grudzie 2012r.
  • KURS „JAK PRACOWA Z DZIECKIEM ZDOLNYM ORAZ JAK SKUTECZNIE INTERWENIOWA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH U DZIECI I MODZIEY” - celem byo nabycie umiejtnoci rozpoznawania i identyfikowania dzieci zdolnych za pomoc metod i technik diagnozy uzdolnie, nabycie umiejetnosci pracy metodami aktywizujacymi rozwijajcymi kreatywno uczniów, jak równie celem jest nabycie wiedzy i umiejtnoci profesjonalnego pomagania w sytuacji kryzysu oraz pracy z uczniem sprawiajcym problemy wychowawcze. Uczestnicy nabyli umiejtnoci konstruowania procedur interwencyjnych i kryzysowych w sytuacjach problemowych w szkoach - wrzesie - padziernik 2012r., grudzie 2012r. - luty 2013r.
  • KURS „FUNDUSZE UNIJNE W OWIACIE” - celem byo poznanie przez nauczycieli zasad tworzenia projektów edukacyjnych finansowanych w ramach rodków UE oraz zarzdzanie nimi; poznanie zasad tworzenia budetu zadaniowego oraz harmonogramu. Szkolenie, dziki poznaniu przez nauczycieli zasad tworzenia projektów i ich realizacji, miao równie na celu wzmocnienie atrakcyjnoci oferty edukacyjnej szkó. - wrzesie - padziernik 2012r., listopad 2012r. - stycze 2013r.
  • WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-DORADCZE - celem byo nabycie wiedzy psychologicznej oraz umiejtnoci wychowawczych niezbdnych do lepszego zrozumienia problemów zwizanych z prac, ze stresem i wypaleniem zawodowym. Zajcia umoliwiy rozwinicie psychologicznych
    kompetencji, które przyczyniy si do tworzenia szkoy bezpiecznej i przyjaznej dla wszystkich uczestniczcych w procesie.

Zapewniono poczstunek w trakcie zaj, bezpatne materiay szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu na zajcia.


REKRUTACJA ZAKOCZONA
 

Regulamin rekrutacji
Karta zgoszenia
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Owiadczenie o statusie uczestnika/uczestniczki
Owiadczenie uczestnika/uczestniczki o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychBiuro projektu:
Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Uaska 1
09-402 Pock
tel. 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl