Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku zakoczy realizacj projektu p.n. „Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla modziey gimnazjalnej zagroonej wykluczeniem spoecznym” wspófinansowanego ze rodków Samorzdu Województwa Mazowieckiego (Zadanie 8 - Organizowanie lub uczestnictwo w inicjatywach sucych zapobieganiu wykluczeniu spoecznemu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych modziey, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego).

Ze wzgldu na specyficzny charakter zadania nie podajemy szczegóowych informacji o adresatach.

Cel zadania: Wyposaenie modziey gimnazjalnej z dysfunkcjami w zachowaniu w rzeteln wiedz oraz rozwinicie najwaniejszych umiejtnoci spoecznych i emocjonalnych.

Termin realizacji zadania: 26.03.2007 -10.07.2007.

Gówne dziaania:

  • przeprowadzenie akcji promocyjno-rekrutacyjnej;
  • zorganizowanie 3-dniowych warsztatów dla 20 uczniów szkó gimnazjalnych z  powiatu pockiego i gostyniskiego (Warsztat I – „Poznajemy siebie” , „Jak porozumiewa si z innymi” i „Sztuka suchania”; Warsztat II – „Sposoby wyraania uczu – zagadnienie empatii” i „Konflikty i ich rozwizywanie”; Warsztat III – „Zachowania asertywne” i „Strategie radzenia sobie ze stresem”), prowadzonych przez dowiadczonych psychologów i pedagogów;
  • zwiedzenie Szkolnego Orodka Kariery ZDZ w Pocku i spotkanie z doradc zawodowym;
  • ewaluacja.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl