Doskonalenie nauczycieli w procesie doradztwa zawodowego

Projekt ,,Doskonalenie nauczycieli w procesie doradztwa zawodowego” wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Dziaania 9.4 ,,Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty” Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kutnie by realizatorem projektu wspófinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Tytu projektu: „Doskonalenie nauczycieli w procesie doradztwa zawodowego”

Realizator:
Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku, 
ul. Uaska 1  09-402 Pock

Biuro Projektu:
Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kutnie,
ul. Wyszyskiego 11,  99-300 Kutno
tel. 024/254-49-59, fax/tel. 024/355-18-05
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cel projektu:

Ogólnym  celem projektu byo podniesienie kwalifikacji kadry systemu owiaty, natomiast celem szczegóowym byo przygotowanie 120 nauczycieli z obszarów wiejskich województwa ódzkiego poprzez udzia w 39 godz. kursie doskonalcym, do prowadzenia zaj z zakresu doradztwa zawodowego w ramach godzin wychowawczych, cieek edukacyjnych, korelacji midzy przedmiotami oraz spotka z rodzicami.

 Do kogo projekt by skierowany:

W ramach projektu wsparciem zostao objtych 120  nauczycieli szkó z obszarów wiejskich województwa ódzkiego.

 Co projekt oferowa:

Kurs doskonalcy obejmowa nastpujce treci:

Pierwszy zjazd - ,,Psychologiczne podstawy wyboru zawodu” przekazano nauczycielom wytycznych odnonie kreacji wasnego „ja” uczniów. Nauczyciele po zdobyciu umiejtnoci wynikajcych z pierwszego etapu szkolenia, potrafili wskaza uczniom, jakie posiadaj uzdolnienia, cechy charakteru, temperament, a take wydoby z nich w spontaniczny sposób ich ukryte marzenia (dotyczce gównie odgrywania ról spoecznych oraz wcielania si w role zawodowe).

Drugi zjazd - ,,Wdraanie zawodowe” mia na celu uwiadomienie nauczycielom, jakie treci s najwaniejsze w ksztaceniu zawodowym uczniów. Naleao do nich gównie umiejtno prowadzenia grupowych zaj aktywizujcych, przygotowujcych uczniów do wiadomego planowania kariery i podjcia roli zawodowej. Trzeba take podkreli takie aspekty, jak elementy umiejtnoci interpersonalnych.

Trzeci zjazd -,,Indywidualny plan kariery zawodowej” (wskazujcy treci dotyczce wyksztacenia w odniesieniu do moliwoci zatrudnienia), obejmowa nabycie umiejtnoci z zakresu moliwoci ksztacenia w zawodzie (odnonie poziomu ksztacenia, typów i rodzajów szkó w których mona uzyska kwalifikacje, moliwoci kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych) oraz wskazywa na moliwoci zatrudnienia (instytucje, zakady pracy i organizacje, w których mona znale zatrudnienie oraz wymagania pracodawców, sposoby poszukiwania pracy).

Powysze treci nauczania wzajemnie si uzupeniay i zawieray podstawowe rodzaje fundamentalnych informacji istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjno–zawodowych.

Szkolenia realizowane byy sukcesywnie od wrzenia 2008 r.  do maja 2009 r.

Zorganizowano kurs doskonalcy z zakresu doradztwa zawodowego dla 10 grup szkoleniowych w wymiarze 39 godz. Ponadto grupie docelowej zapewniony zosta zwrot kosztów przejazdu, catering (obiad, serwis kawowy) oraz materiay szkoleniowe zawierajce narzdzia wykorzystywane w procesie doradztwa zawodowego.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja  uczestników (wspomagana kampani promocyjno-informacyjn), prowadzona  bya poprzez ogoszenia w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej www.zdz.kutno.pl i www.zdz-plock.com.pl.  Plakaty oraz ulotki zostay rozmieszczone w  miejscach ogólnie dostpnych dla spoecznoci lokalnej. Kandydaci zgaszali swój  udziau w Projekcie poprzez  wypenienie  karty zgoszeniowej  dostpnej w siedzibie Partnera i Biurze Projektu  oraz w formie elektronicznej.

 Okres realizacji projektu: 01.08.2008-31.05.2009

Informacja  wspófinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl