Projekt „Aktywno kluczem do sukcesu” wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Poddziaanie  6.1.1 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) byt Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie. Czowiek – najlepsza inwestycja.

Projektu realizowany by w okresie 01.02.2010r. – 20.12.2010r.

Adresatami projektu
byy osoby pozostajce bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujce pracy) zamieszkujce powiaty pocki i gostyniski oraz miasto Pock.

CEL PROJEKTU

Gównym celem projektu byo podniesienie aktywnoci zawodowej, zdolnoci do zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywnoci zawodowej 110 osób pozostajcych bez zatrudnienia.

Cel gówny realizowany by poprzez cele szczegóowe:
- nabycie umiejtnoci i kwalifikacji umoliwiajcych powrót na rynek pracy,
- zwikszenie poziomu uczestnictwa w doksztacaniu, zwaszcza wród niepracujcych kobiet i osób po 45 roku ycia,
- zwikszenie mobilnoci w  zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- podniesienie umiejtnoci korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczestnikom projektu oferowano bezpatnie:

1. Doradztwo zawodowe

Odbyy si spotkania z doradc zawodowym w celu wypracowania Indywidualnych Planów Dziaania, które miay uatwi osobom bezrobotnym podjcie trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz uwiadomienia potrzeby inwestowania w rozwój wasnych kwalifikacji.

2. Szkolenia:

Fakturzysta z obsug kasy fiskalnej
(kwiecie 2010r.)
Celem szkolenia byo zdobycie niezbdnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejtnoci w zakresie prowadzenia sprzeday przy uyciu kas fiskalnych i urzdze komputerowych z uwzgldnieniem popularnych programów komputerowych wykorzystywanych w handlu.

Pracownik ds. kadr i pac
(kwiecie 2010 r.)
Celem szkolenia byo przygotowanie do pracy w dziale spraw osobowych i pac we wszystkich podmiotach gospodarczych.

Przedstawiciel  handlowy + prawo jazdy kat. B  
(kwiecie 2010 r.)
Celem szkolenia byo przyuczenie do zawodu przedstawiciela handlowego oraz uzyskania kompetencji dla zwikszenia mobilnoci zawodowej.

Operator  koparko-adowarki w zakresie III klasy uprawnie
(maj 2010 r.)
Celem szkolenia byo zdobycie uprawnie operatora koparko-adowarki, wydawanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Fryzjer
(czerwiec 2010r.)
Celem szkolenia byo uzyskanie umiejtnoci zawodowych niezbdnych przy wykonywaniu zawodu fryzjera.

Kierowca wózków jezdniowych z napdem silnikowym
(wrzesie 2010r.)
Celem szkolenia byo przygotowanie do uzyskania uprawnie i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdniowymi.

Podstawy obsugi komputera
(wrzesie 2010r.)
Celem szkolenia byo przyuczenie do efektywnej obsugi komputera PC od podstaw

Sekretarka - asystentka szefa + jzyk angielski
(wrzesie 2010r.)
Celem szkolenia byo profesjonalne przygotowanie do prowadzenia sekretariatu oraz penienia funkcji asystenta szefa.

3. Warsztaty dla kobiet z zakresu kreowania wizerunku.

Celem warsztatów byo przygotowanie kobiet do rozmów z potencjalnymi pracodawcami.

W trakcie szkole zapewnilimy: zwrot kosztów przejazdu, stypendium szkoleniowe, materiay szkoleniowe oraz poczstunek.

BIURO PROJEKTU:

Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Uaska 1, 09-402 Pock
tel. 24 268 94 40 lub tel. 24 264 22 77,
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl