Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku:

  1. Prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
  3. Zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach.
  4. Świadczy usługi z należytą starannością, a w razie braku niezbędnej wiedzy lub doświadczenia kieruje podmiot zamierzający korzystać z usług do innego ośrodka, posiadającego taką wiedzę i doświadczenie.
  5. Zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług.
  6. Zachowuje szczególną ostrożność w formułowaniu zarzutów wobec innych podmiotów, w tym ośrodków.
  7. Dąży do polubownego załatwiania sporów.
  8. Zapewnia realizację usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel i dąży do stałego podwyższania jego kwalifikacji.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl