1 września 1992r. powstanie pierwszej  szkoły dla młodzieży -  Zasadniczej Szkoły Zawodowej  o profilu krawiec odzieży damskiej lekkiej.


 
1 września 1994r. w ZSZ zostaje wprowadzony nowy profil kształcenia – fryzjer


 1 września 1997r.  powstanie następujących  szkół:

  • 3 – letnie Technikum Odzieżowe na podbudowie ZSZ-  w systemie dziennym
  • 4 – letnie Liceum Zawodowe o kierunku kształcenia: fryzjer


1 września 1998r. powstanie  Technikum Usług Fryzjerskich dla dorosłych na podbudowie ZSZ-fryzjer (szkoła zaoczna)
 1 września 2001r.  powstanie kolejnych  szkół dla dorosłych w systemie zaocznym:

  • technikum telekomunikacji po zsz
  • szkoły policealne kształcące w zawodach: technik  informatyk (w Płocku i Kutnie), technik usług kosmetycznych, technik  rachunkowości,  technik archiwista  (w Kutnie)


1 września 2002r. w wyniku przekształcenia dotychczasowych szkół pierwsi absolwenci gimnazjum rozpoczęli naukę w:

  • Technikum  w zawodzie: technik telekomunikacji,
  • Liceum Ogólnokształcącym - w Płocku i Kutnie
  • Liceum Profilowanym o profilach: usługowo-gospodarczym(w Płocku i Kutnie), zarządzanie informacją


1 września 2003r.  powołanie Szkoły Policealnej w zawodzie technik rachunkowości (w Kutnie)
 28 lutego 2004r. uroczyste  otwarcie  nowej bazy lokalowo-dydaktycznej oraz wręczenie certyfikatu ISO 9001-2000

 

        
 
1  września 2004r.  rozszerzono kształcenie w Technikum o  zawody: technik informatyk, technik usług fryzjerskich; rozszerzono kształcenie w Szkole Policealnej dla Dorosłych o zawód: technik usług fryzjerskich
powołane zostały dzienne Szkoły Policealne dzienne w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych
powołano Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w  zawodach: technik telekomunikacji, technik usług fryzjerskich
 1 września 2005r. rozszerzenie kształcenia w szkole policealnej dla dorosłych o zawód: technik BHP
 kwiecień 2006r. – powołanie Technikum dla Dorosłych w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik telekomunikacji, technik informatyk. Rozszerzenie kształcenia w Szkole Policealnej (dziennej) o zawód technik teleinformatyk.
Rozszerzenie kształcenia w technikum o zawód technik teleinformatyk. Aktualne zawody to: technik telekomunikacji, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik teleinformatyk.
 grudzień 2008r. – rozszerzono kształcenie w Szkole Policealnej dla Dorosłych o następujące zawody: technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik informatyk, florysta, monter konstrukcji budowlanych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
Rozszerzono kształcenie w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w zawodach: technik handlowiec, technik telekomunikacji, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik mechanik.
Powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych w następujących zawodach: fryzjer, monter konstrukcji budowlanych.
 czerwiec 2009r. – rozszerzenie kształcenia w Szkole Policealnej dla Dorosłycho zawód technik elektryk.
 maj 2012r.– rozszerzono kształcenie w Szkole Policealnej dla Dorosłych o nowy zawód: opiekunka środowiskowa – kształcenie w formie zaocznej.
 01 września 2012r. - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych uległa przekształceniu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.
 styczeń 2013r. – Urząd Miasta Płocka wpisał do ewidencji szkół na nasz wniosek Gimnazjum i Gimnazjum dla Dorosłych. Gimnazjum rozpoczęło działalność z dniem 01 września 2013r.
 24 czerwca 2013 r.  - zakończenie inwestycji "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły ZDZ w Płocku". Oddano do użytku nową część biurową oraz 8 sal i pracowni dydaktycznych m.in. pracownię gastronomiczną, pracownię informatyczną oraz salę do realizacji zajęć z wychowania fizycznego. 2 września 2013 r. - rozpoczęcie działalności Gimnazjum dla młodzieży i dorosłych
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl